Sveaskog planerade att avverka den gamla naturskogen vid lågfjället Råmsjak i Arjeplogs kommun, Skogen brann hårt sannolikt under 1800-talet. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog planerade att totalt avverka ca 400 hektar naturskog i Maskaure sameby varav naturskogen vid lågfjället Råmsjak i Arjeplogs kommun var en av dem. Skogen har höga naturvärden och är hänglavsbärande vilket är viktigt för renbetet. Samebyn sa nej till avverkning vid samrådet med Sveaskog – nu avvaktar skogsbolaget med avverkning.

Läs ett öppet brev till Sveaskog från representanter från flera samebyar och Naturskyddsföreningen här:

Bästa Anette, Jenny, Ulf och Fredrik,

Naturskogen på nordostslutningen av lågfjället Råmsjak i Arjeplogs kommun är ännu ett exempel på naturskogar som Sveaskog ville avverka i Maskaure samebys renbetesmarker, men nu valt att avvakta.

Skogen är både hänglavsbärande och håller höga naturvärden. Koordinater: N 7312245; E 622736. Areal ca 25 ha.

Den är en av de 32 naturskogar (sammanlagt ca 400 ha) som Sveaskog samrådde om 2020 för att avverka. Samebyn sade nej med motiveringen en rikt hänglavsbärande naturskog viktig för renbetet.

Skogen på Råmsjak är en skiktad naturskog av barrblandskogstyp med dominans av tall. Träden är flerstädes rikt hänglavsbärande med mörka hänglavar, främst manlav.

Historik: Skogen har långt tillbaka brunnit hårt, sannolikt under 1800-talets förra del då den fortfarande hade urskogskaraktär. Många grova, delvis förkolnade stubbar kan ses. Det finns även rikligt med död ved i form av grova, gamla tallågor som är livsrum för flera rödlistade arter.

Tydliga spår av dimensionsavverkning med yxa.

Skogen är på tre sidor redan omgiven av hyggen och plantager.

En mindre del längst i nordväst åtskiljs från Råmsjak-sluttningen av en fuktig liten sänka.

Marken på Råmsjak är blockrik och kan flerstädes klassas som tekniskt impediment.

Även om naturskogen är tydligt dimensionsavverkad håller den fortsatt höga naturvärden med många rödlistade arter som bevis på biologisk mångfald. 

Skogen är även viktig, hänglavsrik renbetesmark. Hänglavar kräver naturskogar av ålder. I plantager växer inga hänglavar!

Se bildalbum och bifogade artlista.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/ramsjak/ 

Artlista, Råmsjak.

Tabellen visar påträffade arter, rödlistekategori, samt antal fyndplatser av respektive art. Totalt 15 rödlistade arter, varav 13 nära hotade (NT) och 2 sårbara (VU). 

Art Latinskt namn Rödlistning Antal 
Plattlummer Lycopodium complanatum  
Blågrå svartspik Chaenothecopsis fennica NT 
Blanksvart spiklav Calicium denigratum NT 12 
Kolflarnlav Carbonicola anthracophila NT 
Mörk kolflarnlav Carbonicola myrmecina NT 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 14 
Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT 
Vedflamlav Ramboldia elabens NT 
Vedskivlav Hertelidea botryosa NT 
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri NT 
Vitplätt Chaetodermella luna NT 
Vedticka Fuscoporia viticola  
Gränsticka Phellopilus nigrolimitatus NT 
Granticka Porodaedalea chrysoloma NT 
Gräddporing Sidera lenis s. str. VU 
Fläckporing Anthoporia albobrunnea VU 
Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum  
Nordtagging Odonticium romellii NT 
Myskbock Aromia moschata  
Lavskrika Perisoreus infaustus  

Statliga FSC-certifierade Sveaskog, naturskogar med höga naturvärden och rika på hänglavsbärande träd är viktiga för rennäringen och skall sparas, inte avverkas! Rennäringen är klassad som riksintresse!

Samebyns nej vid samråd skall respekteras! En gång nej skall räcka!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40