Kalkbarrskogen norr om Försjön är planerad för avverkning av Södra. Foto: Privat.

Skogsägarföreningen Södra planerar att avverka en kalkbarrskog med fridlysta arter och höga naturvärden norr om Försjön i Hultsfreds kommun. Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skickade i mars ett klagomål till FSC om Södras planerade avverkning. Gruppen kontaktade även Skogsstyrelsen som svarade att handläggning pågår. Nu sitter hänsynssnitslar uppsatta av Skogsstyrelsen i skogen, vilket kan vara ett tecken på att denna kalkbarrskog fortsatt är planerad för avverkning.

Norr om Försjön, ca 2,5 km söder om Järnforsen, i Hultsfreds kommun har Södra avverkningsanmält en barrskog på ca 4 hektar. I skogen finns kalk i marken vilket gör floran artrik och speciell med rödlistade marksvampar och orkidéer.

Det är djupt oroande att det hänger snitslar märkta med Skogsstyrelsen i skogen. Skogar med så här höga naturvärden ska inte röras alls, säger Jan Brenander från skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

700 plantor av knärot i kalkbarrskog

I området har 40 naturvårdsarter noterats, däribland de rödlistade och sårbara arterna bitter taggsvamp (VU), aspfjädermossa (VU), och knärot (VU). Skogsbruk med fragmentering och avbruten skogskontinuitet missgynnar både bitter taggsvamp och knärot. Artdatabanken rekommenderar reservatsbildning eller biotopskydd för rikliga förekomster av knärot. I den avverkningsanmälda skogen har inventerare påträffat ca 700 plantor av knärot. Utan dispens från Länsstyrelsen är det enligt Artskyddsförordningen olagligt att på något sätt skada knärotens växtplatser.  Även samtliga lokaler med aspfjädermossa behöver ett ändamålsenligt skydd, enligt ArtDatabanken

Fragmentering av skogen – då trivs inte talltitan

I den avverkningsanmälda kalkbarrskogen har inventerare även hittat flera rödlistade och nära hotade arter såsom grantaggsvamp (NT), Hapalopilus aurantiacus (NT), puderspindling (NT), svart taggsvamp (NT), svinrot (NT), tallticka (NT), talltita (NT) och vedtrappmossa (NT). Talltitan har tidigare tillhört en av de vanligare mesfågelarterna i Sverige. Den har dock minskat med upp till hela ca 20 % under de senaste 10 åren. Talltitan tycker om en skog med både stora och små träd. När träden är lika stora och ungefär lika höga och när skogen är fragmenterad av skogsbruk trivs den inte. Talltitan vill ha stora områden att röra sig i.

Även den fridlysta sparvugglan och tjädern lever i den avverkningsanmälda skogen.

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har kontaktat Skogsstyrelsen om hänsynssnitslarna i den avverkningsanmälda skogen norr om Försjön men har hittills inte fått något svar.

Rödlistekategorier: 

NT = nära hotad = art med lägre risk att dö ut i landet i ett medellångt tidsperspektiv, men ändå är nära att uppfylla kriterierna för VU

VU = sårbar= art som inte uppfyller kriterierna för CR, akut hotad, eller EN, starkt hotad, men som ändå löper mycket stor risk att dö ut i landet inom en nära framtid

Den rödlistade och nära hotade svinroten (NT). Foto: Algirdas, 2006 m. gegužės 20 d., Lietuva/Letvian Wikipedia.