Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen överklagar Länsstyrelsens beslut om avverkning i Natura 2000-område

Länsstyrelsen har gett tillstånd till 160 skogsavverkningar inom Natura 2000-området Brattforsheden i Karlstads, Filipstads och Hagfors kommuner sedan år 2001. Det har inte gjorts någon utvärdering av hur dessa avverkningar påverkat vare sig arterna eller miljöerna inom Natura 2000-området. Skydda Skogen överklagar nu Länsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i Brattforshyttan inom Natura 2000-området Brattforsheden i Filipstads kommun. 

Avverkningen (A rosa linje) ligger mellan en skog med västlig taiga (B) och en skogsbevuxen myr (C) och en nyckelbiotop (D).

– Det är mycket anmärkningsvärt att så många avverkningar tillåtits. Vi vill även särskilt peka på att utvärderingar måste göras såväl före som efter att avverkningar tillåts, skriver Skydda Skogen i sin överklagan. 

Enligt Länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-området berör den planerade avverkningen två naturtyper utpekade i livsmiljödirektivet. Det handlar om västlig taiga (9010) och skogsbevuxen myr (9740). Både västlig taiga och skogsbevuxen myr är naturtyper som saknar gynnsam bevarandestatus i Sverige. 

Skydda Skogen anser att Länsstyrelsen vid sin prövning varken har beaktat miljöbalken, EU:s livsmiljödirektiv eller Naturvårdsverkets vägledning för västlig taiga (9010). Föreningen yrkar därför att Länsstyrelsens beslut undanröjs och att ansökan avvisas. 

Läs Skydda Skogens komplettering av överklagande av Länsstyrelsens beslut om ”Tillstånd till avverkning på fastigheten Brattforshyttan 3:1 inom Natura 2000-området Brattforsheden i Filipstads kommun” här.