Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter:23. Sårläka

Sårläka i skog som Sveaskog har avverkningsplanerat i Hedlandets naturreservat, foto: Kristina Bäck

Sårläka (Sanicula europaea) är en signalart, dvs den indikerar höga naturvärden och är knuten till flera skyddsvärda biotoper som lövlundar och kalkbarrskogar, skriver Nitare i Skyddsvärd Skog (2019). Sårläkan har mörkgröna, läderartade blad som är vintergröna vilket gör att man kan hitta den även på vinterhalvåret om det inte är snö. Den är lätt att känna igen. Där sårläkan växer finns oftast en rik mångfald av flera andra skyddsvärda arter.

Sårläkan trivs på mullrik mark i fuktiga och skuggiga till halvskuggiga lövskogar och lundar. Man kan även hitta den i örtrika kalkbarrskogar. Den finns i södra och mellersta Sverige men är ovanlig norr om Gästrikland.

Sårläka kan bli upptill 50 cm hög när den blommar under högsommaren. Den har små vita gyttriga blomsamlingar som sitter i en gles flock överst på ett bladlöst skaft. Enligt boken Skyddsvärd Skog så är många växtplatser där den finns ”troligen mycket gamla och relikta bestånd”. Nyetablering från frö sker bara vid sällsynta tillfällen. Sårläka indikerar därför platser med ”långvarig ekologisk kontinuitet och beskuggning”. Växten har används som medicin bland annat i olika beredningar mot lungblödningar och magsmärta.

Sårläka har påträffats i skogar som är avverkningsplanerade bland annat på Hedlandet i Eskilstuna kommun.