Det FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog avverkade den värdefulla skogen vid Brännvinsberget i Dalarna, där fynd gjordes av 40 olika rödlistade och signalarter. Foto: Sebastian Kirppu.

Idag skickar 70 FSC-certifierade företag från Europa ett öppet brev till Sveriges regering, Skogsstyrelsen och skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA. Företagen kräver att alla skogar med höga naturvärden i Sverige ska skyddas permanent. Om inte deras krav uppfylls överväger de att avstå från eventuell handel med svenska skogsprodukter.

Sverige är den tredje största exportören i världen gällande papper, massa och sågade produkter. Det svenska skogsbrukets kalavverkningar av naturskogar med höga naturvärden oroar en lång rad företag och organisationer i Europas konsumentländer. Flera skogar är akut avverkningshotade i Sverige av Sveaskog, Stora Enso och SCA (1).

Företagen skriver: ”Det är inte acceptabelt att de kvarvarande resterna av skogar med höga naturvärden, som är unika och en del av de sista vildmarkerna i Europa saknar permanent skydd och avverkas i skogscertifieringen FSC:s namn. Detta undergräver FSC:s trovärdighet.”

Företagen som står bakom det öppna brevet består av allt från tryckerier och pappersföretag till byggföretag och skogsbrukare.Knut Sturm är chef på Stadtwald Lübeck (Lübecks stadsskog) och är en av undertecknarna av det öppna brevet:

– Konsumenter vill vara säkra på att de köper hållbara produkter. I Tyskland stödjer FSC-märkningen ett naturvårdsinriktat skogsbruk med höga miljökrav medan det i Sverige stödjer förödande kalhyggen och trädodlingar. Detta är oerhört förvirrande för konsumenter och snedvrider konkurrensen. Hela svenska skogsbrukets trovärdighet riskeras, liksom FSC:s.

Företagen uttrycker också att de är bekymrade över att Skogsstyrelsen inte registrerat nyckelbiotoper sedan mars 2017, och vädjar till myndigheten att inte urholka nyckelbiotopsbegreppet och metodiken. Att värna dessa biotoper är en viktig del av FSC-certifierade skogsbrukares miljöåtagande. Företagen menar att även större sammanhängande biologiskt värdefulla skogsområden bör kunna klassas som nyckelbiotop och att inventeringsmetodiken måste bygga på vetenskapliga naturvårdsbedömningar och inte på produktionsinriktade påståenden.

Företagen kräver av regeringen, Skogsstyrelsen och skogsbolagen att alla nyckelbiotoper och värdekärnor (skogsområden med höga naturvärden) i Sverige ska skyddas permanent, att kontinuitetsskogar och skogar inom värdetrakter (skogslandskap med en koncentration av värdekärnor) ska besökas och inventeras av ansvariga myndigheter i fält innan någon form av skogsbruksåtgärder utförs och att alla skogar med höga naturvärden som upptäcks, ska undantas skogsbruk.

Den tyska miljöorganisationen Robin Wood är en av initiativtagarna till det öppna brevet.

– Det är extremt upprörande att svenska skogsbolag hävdar att de brukar skogar hållbart medan de i verkligheten kalavverkar biologiskt värdefulla skogar och omvandlar naturskogar till ensartade trädbestånd. Därigenom förlorar vi mer av vår fantastiska Europeiska vildmark. Brevet från de europeiska FSC-certifierade företagen skickar en viktig signal till Sverige att regeringen och skogsbruket måste ta sitt ansvar nu, säger Jannis Pfendtner, skogsansvarig på Robin Wood.

Läs det öppna brevet  här (på engelska).

Presskontakt

Stig-Olof Holm, styrelseledamot, Skydda Skogen, och lektor i ekologi, Umeå universitet, 070-359 44 81, stigolofholm7(@)gmail.com

David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen, och professor i biologi, Uppsala universitet, 070-315 70 44, david.vanderspoel(@)skyddaskogen.se

Jannis Pfendtner, Skogsansvarig på Robin Wood, Tyskland +49 40 380 89 2-11, wald(@)robinwood.de

Knut Sturm, Chef för Stadtwald Lübeck, + 49 451 122 7711, knut.sturm(@)luebeck.de

För frågor om Ore Skogsrike (Sveaskog):

Sebastian Kirppu, skogsbiolog och författare till rapporten om Ore Skogsrike, 070-308 19 84, sebastian.kirppu(@)gmail.com

Bengt Oldhammer, författare till rapporten om Ore Skogsrike, 070-334 33 82, bengt.oldhammer(@)telia.comtian.kirppu(@)gmail.com

För frågor om Melakträskliden och Brännliden (Sveaskog):

Björn Mildh, skogsinventerare i Norrbotten, 0911-682 65, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se

För frågor om Messlingen (Stora Enso):

Kristina Bäck, talesperson i Skydda Skogen, 070-443 28 19, kristina.back(@)skyddaskogen.se

För frågor om SCA:

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace, 072-214 43 60, lina.burnelius(@)greenpeace.org

Dima Litvinov, projektledare, Greenpeace, 070-657 65 86, dima.litvinov(@)greenpeace.se

Fakta:

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Svenska FSC är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.  Över 12 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen.  Alla stora skogsbolag i Sverige är FSC-certifierade.

Sverige är den tredje största exportören i världen när det gäller papper, massa och sågade produkter med ett exportvärde på 125 miljarder kronor. Hela 80 % av alla skogsprodukter i Sverige exporteras.  I Europa tillhör Storbritannien, Tyskland och Nederländerna några av de största importländerna av svenska skogsprodukter.  Dessa länder får garantier från svenska skogsindustrin om att deras importerade skogsprodukter från Sverige kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Trots det fortsätter de svenska FSC-certifierade skogsbolagen som exempelvis Sveaskog, Stora Enso och SCA att systematiskt avverka skogar med höga naturvärden, utan att ta hänsyn till lokalbefolkning, ledande naturvårdsforskning och naturvårdsrörelsen.

Företagen som står bakom det öppna brevet består av allt från tryckerier, byggföretag till skogsbrukare och pappersföretag. Alla dessa företag importerar eller använder inte skogsprodukter från Sverige idag. Men, de har alla gemensamt att de vill värna om FSC som trovärdigt varumärke för hållbart skötta skogar, och att de vill att de skogar med höga naturvården som återstår i Sverige ska bevaras för framtiden.

Initiativtagare till företagsuppropet, Skydda Skogen (Sverige) och Robin Wood (Tyskland) anser att det är av största vikt att den svenska skogssektorn och staten tar ett större miljöansvar och faktiskt lyssnar på vad intressenter i Europa kräver.

Fotnot (1)

Nedan följer ett fåtal exempel på kritiskt avverkningshotade skogar med höga naturvärden. Därigenom framgår tydligt hur FSC-certifierade skogsbolag medvetet begår systematiska och strukturella övertramp mot FSC-standarden.

SVEASKOG: 

Det statliga skogsbolaget Sveaskog, en av Sveriges största skogsägare, har under de senaste 4 åren avverkat hundratals hektar skogar med höga naturvärden i det biologiskt värdefulla skogslandskapet Ore Skogsrike i Dalarna. Nyligen kalhögg Sveaskog 40 hektar skog med höga naturvärden vid Brännvinsberget i Ore Skogsrike där 40 rödlistade och signalarter tidigare hittats. Många fler värdefulla skogar i Ore skogsrike är planerade för avverkning av Sveaskog.

Sveaskog planerar att avverka den skyddsvärda skogen vid Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun.

Sveaskog planerar även att avverka den biologiskt värdefulla skogen vid Brännliden i Arvidsjaurs kommun som redan nu omges av kalhyggen och plantager.

Därutöver, riskerar det oskyddade och biologiskt värdefulla skogslandskapet med en mosaik av äldre tall- och grannaturskogar på totalt 1 300 hektar i Rävdalen i Gällivare kommun att fragmenteras av Sveaskog. Totalt har 80 olika rödlistade arter hittats i skogslandskapet. Lokala invånare har under de senaste 2 åren kämpat för att skydda området. Länsstyrelsen planerar att utföra inventeringar i området nästa år eftersom de finner området intressant för en eventuell reservatsbildning. Sveaskog svarar dock med att vilja avverka en socialt värdefull skog redan i år (2017).

STORA ENSO:

Svensk-finska skogsbolaget Stora Enso planerar att avverka en skog med höga naturvärden på privatägd mark (som inte är FSC-certifierad) söder om sjön Messlingen i Härjedalen där totalt 37 olika rödlistade och signalarter hittats.Efter protester från en rad olika miljöorganisationer har Stora Enso meddelat att de ska göra en ny bedömning av den framtida hanteringen av det aktuella området vid Messlingen. De kommer inte att utföra några skogliga åtgärder förrän bedömningen är klar.

SCA:

Greenpeace driver för närvarande en stor kampanj mot den svenska pappersjätten Essity vars leverantör är bl.a. skogsbolaget SCA. SCA och tre av dess externa leverantörer avverkade över 23 000 hektar skogar inom värdetrakter (landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden) mellan 2012-2017, medan ytterligare 22 000 hektar skog fortfarande hotas av avverkning.

HOLMEN:

Holmen planerade bl.a. att avverka biologiskt värdefulla skogar i Jämtland 2016.

DEFINITIONER

Impediment är improduktiv skogsmark som inte är lämplig för skogsbruk. Ca 2 % av de skogslevande rödlistade arterna är beroende av impediment för att överleva och för ytterligare ca 5 % har impedimenten en viss betydelse för överlevnaden. Den internationella FAO-definitionen av skogsmark inkluderar även improduktiv skogsmark.

Kontinuitetsskog är skog som inte har varit kalavverkad och omfattar merparten av alla skogar uppkomna innan kalhyggesbruket infördes i stor skala under 1950-talet. Totalt bedöms ca 34 % av den produktiva skogsmarken i sju karterade regioner i norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland) utgöras av kontinuitetsskogar (ca 5,5 miljoner hektar). Endast ca 12 % av dessa skogar är formellt skyddade.

Nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden och som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor betydelse för flora och fauna. Där kan rödlistade arter förväntas förekomma. Blott ca 2 % av den produktiva skogsmarken (knappt 0,47 miljoner hektar) är registrerad som nyckelbiotop. Endast ca 15 % av dessa registrerade nyckelbiotoper är formellt skyddade. Varje år avverkas ca 200 hektar registrerade nyckelbiotoper och därutöver avverkas ca 2 000 oregistrerade nyckelbiotoper. Därtill påverkas ca 3 000 hektar nyckelbiotoper negativt (skadas eller förstörs delvis) av avverkningar.

Produktiv skogsmark är skogsmark som enligt Skogsstyrelsens vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.  Av denna anledning är den produktiva skogsmarken intressant för det storskaliga skogsbruket. Majoriteten av de rödlistade arterna återfinns i produktiva skogar om inte påverkats av modernt skogsbruk. Totalt är 4,7 % av den produktiva skogsmarken formellt (strikt) skyddad som naturreservat, nationalpark, biotopskydd eller naturvårdsavtal. 

Värdekärna är ett skogsområde som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en del i begreppet värdekärna.  Ca 8 % av den produktiva skogsmarken (2017) bedöms vara värdekärnor (ca 1,7 miljoner hektar). Ca 63 % av dessa värdekärnor är formellt skyddade.

Värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardagslandskapet.

Under 2015 var ca 27 % av de tropiska skogarna skyddade i världen medan endast ca 3 % av alla boreala (nordliga) skogar var skyddade.  Sverige och Norge är två av de länder i Europa med minst andel formellt skyddade skogar (Morales-Hidalgo et al., 2015). 

Referenser

Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB.

Morales-Hidalgo, D., Oswalt, S. N. & Somanathan, E. (2015). Status and trends in global primary forest, protected areas, and areas designated for conservation of biodiversity from the Global Forest Resources Assessment 2015. Forest Ecology and Management 352 (2015) 68–77.

Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Värdefulla skogar – Redovisning av regeringsuppdrag.

Naturvårdsverket  & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog.

Naturvårdsverket (2017-01-30). Skogliga värdekärnor i Sverige – sammanfattande beskrivning av dataurval och nuläge 2015-2016. Bilaga 2A –  Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om Värdefulla skogar.

Naturvårdsverket  (2017-09-29). Översyn och avgränsning av värdetrakter i skog.

Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. (2014). Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Jönköping: Skogsstyrelsen.

Skogsland (2016-11-13). 3500 nyckelbiotoper skadade vid avverkning.

Skogsstyrelsen (2014). Skogsstatistisk årsbok 2014.

Skogsstyrelsen (2016). Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper.

Statens offentliga utredningar (2006). Mervärdesskog Del 3. Utredningens underlag B, Bilagor, Del 3. SOU 2006:081.