Hundratals guckosko finns i en av de avverkningsanmälda skogarna. Foto: Duttus, Wikimedia Commons

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp får svar från Skogsstyrelsen gällande flera avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden i Jämtland. Föreningarna vill att en artskyddsutredning utförs eftersom det finns många fridlysta och rödlistade arter. Men Länsstyrelsen hänvisar till Skogsstyrelsen som svarar att de inte utför fältbesök eller artskyddsutredningar på begäran av externa organisationer.

I augusti upptäcktes det att flera skogar med höga naturvärden i Jämtland ska avverkas. Skogarna är inventerade ideellt men varken Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen har besökt dem eller agerat för skydd, trots att de har fått information om de höga naturvärdena.  Istället skriver Länsstyrelsen att de kommer att ”avsluta ärendet utan åtgärd då det är Skogsstyrelsen som har tillsynsansvaret för artskyddet i samband med skogsbruk och avverkningsanmälningar”. Nu har Skogsstyrelsen informerats men agerar inte heller.

I en av skogarna utanför Gimå i Bräcke kommun finns hundratals av orkidén guckosko, vidare knärot (VU), brudsporre, Jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, tvåblad och ängsnycklar samt flera rödlistade lavar. Alla dessa arter är fridlysta i hela landet enligt 8§ och ska skyddas enligt Artskyddsförordningen.  En annan avverkningsanmäld skog vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun är en registrerad nyckelbiotop. 40 naturvårdsarter varav 11 rödlistade arter påträffades vid den ideella inventeringen. Ett FSC klagomål har skickats in eftersom skogsbolaget SCA som ska avverka skogen är FSC-certifierade.  Certifieringen ska garantera ett hållbart skogsbruk men nyckelbiotoper får inte avverkas, enligt FSC- standarden.

Skogsstyrelsen skriver samma svar till alla de tre breven från föreningarna om de olika skogarna:

”Tack för den information om områdets naturvärden som du har skickat till oss. Dessa uppgifter tas med och vägs in i vår utredning av aktuellt ärende. Skogsstyrelsen utför inte fältbesök eller artskyddsutredningar på begäran av externa organisationer utan vi prioriterar själva vad vi besöker i fält och vilka beslut vi fattar. Vi återkopplar inte heller per automatik till en uppgiftslämnare.”.

Nu har Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp formulerat ett nytt brev till myndigheterna. I det skriver de att arter som guckusko och knärot (VU) är fridlysta vilket innebär att det är ett lagbrott att skada dess livsmiljöer och växtplatser. Hur tänker sig Skogsstyrelsen att korrekta beslut i ärendena ska kunna fattas utan att en artskyddsutredning genomförs?

Vidare skriver de:

-Vi förväntar oss att både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen agerar i enlighet med gällande lagstiftning, agerar skyndsamt, och inte underlåter att fatta korrekta beslut utifrån regelverket i Artskyddsförordningen och Miljöbalken. Likaså att besluten fattas på vetenskaplig grund. När det gäller knärot (VU) visar forskning att det krävs hänsynsytor på minst 0,5 hektar att för att arten inte ska ta skada vid avverkning av intilliggande skog, se bifogad avhandling. Guckusko omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 1, vilket innebär att hela dess livsmiljö ska bevaras.

Av Kristina Bäck