I somras, i den årliga Forskningsresans regi, inventerade Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Jämtland – Härjedalen skogar i Västernorrland. Många skyddsvärda arter i dessa skogar rapporterades till Artportalen. Föreningarna har därefter informerat skogsbolagen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om skogarnas höga naturvärden och skickat klagomål till FSC. Förhoppningen är att de skogar som inte redan var avverkade ska få ett långsiktigt skydd.

Den avverkningsanmälda tallnaturskogen med inslag av 200-250-åriga tallöverståndare vid Dysjöberget. Foto: Privat.

En av skogarna som inventerades i Västernorrland var bland annat vid Dysjöberget, på gränsen mellan Jämtland och Härjedalen, i Ånge kommun. En stor del av skogen var redan avverkad vid fältbesöket där bland annat över 200 år gamla tallar med brandljud var avverkade. I den skog som fortfarande stod kvar hittades bland annat den akut hotade vedsvampen kritporing (CR), den starkt hotade vedsvampen kolticka (EN) samt de sårbara svamparna gräddporing (VU), smalfotad taggsvamp (VU), spadskinn (VU) och tajgataggsvamp (VU). Ett klagomål har skickats till FSC och certifieringsföretaget DNV.

– Det är skandal. Ett certifierat skogsbolag som säger sig ta hänsyn till miljön och naturvården och gör så här, säger Sebastian Kirppu, skogsbiolog och en av de som inventerade skog under Forskningsresan, i ett inslag i SVT Nyheter Jämtland.

Skyddsvärd naturskog avverkas i rasande takt även av andra skogsbolag och av Svenska kyrkan. Enligt Riksskogstaxeringen är endast mellan tio till femton procent av Sveriges skog gammal naturskog. I Västernorrland är endast 1,6 procent av den produktiva skogsmarken formellt (långsiktigt) skyddad. De största områdena med skyddsvärda skogar ligger fjällnära. Endast småbitar av naturskog finns kvar i resten av Sverige.

Se SVT Nyheter Jämtlands inslag om de 18 inventerade skogarna här.