Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Avverkad hällmarkstallskog trots höga naturvärden

Flera rödlistade talltickor på gammal tall i den hällmarksskog som nu har avverkats av Södra Skogsägarna. Foto: Magnus Kasselstrand.

En gammal hällmarkstallskog med flertal fynd av den rödlistade och nära hotade talltickan i Gagersrum i Västerviks kommun har nyligen avverkats av Södra Skogsägarna. Avverkningen skedde trots att Tjust Fågelklubb informerade Skogsstyrelsen om skogens höga naturvärden och begärde att myndigheten skulle fatta beslut i enlighet med artskyddsförordningen. 

Det var i slutet av november 2021 som Magnus Kasselstrand från Tjust Fågelklubb upptäckte att en gammal hällmarktallskog i Gagersrum i Västerviks kommun var avverkningsanmäld. I skogen växte ett 40-tal fruktkroppar av den rödlistade och nära hotade talltickan på ett 30-tal tallar. Fruktkroppar av tallticka visar sig först på tallar som är minst 100 år, ofta närmare 150 år.  

– Den rika förekomsten av tallticka indikerar hög ålder på tallarna. Detta rörde sig om en skog som var minst 150 år med tallar som säkert var bra mycket äldre än så, säger Magnus Kasselstrand. 

Även spår efter den nära hotade och rödlistade reliktbocken fanns i den avverkningsanmälda skogen. Tjust Fågelklubb kontaktade då Skogsstyrelsen och bad dem kontakta Södra Skogsägarna för att förhindra en närstående avverkning. 

I mitten av december svarade Skogsstyrelsen: 

”På grund av hög arbetsbelastning prioriterar Skogsstyrelsen i dagsläget utredning av avverkningsärenden som berör artskyddsarter. Tallticka är inte nationellt fridlyst och Skogsstyrelsen avser därför inte att utföra några tillsynsåtgärder för att skydda talltickan. Skogsstyrelsen har inte fått information om artskyddsarter eller andra artfynd i området utöver tallticka som motiverar ytterligare utredning i ärendet”. 

Magnus Kasselstrand från Tjust Fågelklubb begärde i samband med svaret att Skogsstyrelsen skulle fatta beslut i enlighet med artskyddsförordningen. Detta eftersom entita observerats i utkanten av den avverkningsanmälda skogen. Entita är rödlistad som nära hotad (NT), fridlyst och är en prioriterad art i Skogsvårdslagen.

Skogen var dock redan avverkad vid Tjust Fågelklubbs återbesök i slutet av december. Skogsstyrelsen har hittills inte svarat på Tjust Fågelklubbs begäran om att fatta beslut i enlighet med artskyddsförordningen. 

– Den gamla hällmarkstallskogen med sina unika naturvärden är nu för alltid borta. Skogsstyrelsen gjorde inte ens ett besök i den gamla tallskogen. Fyndet av den fridlysta och rödlistade entitan borde ha föranlett Skogsstyrelsen att utreda tillsynsåtgärder, säger Magnus Kasselstrand från Tjust Fågelklubb. 

Han fortsätter: 

– Detta är ett fattigdomsbevis för ett land som inte är i närheten av att nå sitt mål att skydda skogsmark för att bevara den biologiska mångfalden. Kalmar län är dessutom sämst i landet med bara 2,8 procent skog skyddad. 

Kontakt:

Magnus Kasselstrand, fågelskyddsansvarig för Tjust Fågelklubb, magnus.kasselstrand@gmail.com