FSC-certifierade skogsbolaget SCA har kalavverkat skog med mycket höga naturvärden vid Orrmyrarna i Sollefteå kommun: Ett miljöbrott, skriver Näsåkers skogsgrupp och Skogsvärn Skogsnäs i sitt FSC klagomål. I skogen fanns den rödlistade talltitan som inte tål avverkning, 1000-tals fridlysta och rödlistade knärotter och många rödlistade vedlevande svampar samt de rödlistade lavarna lunglav och garnlav.

Låga (död nedfallen stam) med de rödlistade vedsvamparna lappticka (VU), rynskinn (VU) och rosenticka (NT) på hygget. Foto: Privat.

Näsåkers skogsgrupp och Skogsvärn Skogsnäs skriver is sitt FSC-klagomål att SCA har brutit mot samtliga naturvårdskriterier i FSC-standarden.  Skogen var en ”hotspot” för biologisk mångfald- men nu är den borta. Den inventerades av ideella inventerare efter kalavverkningen. SCA har brutit mot bl a Princip 1 som handlar om lagefterlevnad i FSC standarden. Föreningarna skriver:

  ”I den avverkningsanmälda skogen har minst 13 växtplatser med den fridlysta orkidén knärot (VU, §8) samt ett revir med talltita (NT, §4) förstörts. Att förstöra knärotens och talltitans livsmiljöer är ett lagbrott utan dispens från Länsstyrelsen (§§ 14 och 15 artskyddsförordningen). ”

Kalavverkningen strider bl a mot EU:s Fågeldirektiv. Enligt FSC standarden är EU:s medlemsländer och skogsbolag skyldiga att agera i enlighet med det. Direktivet gäller för fåglar samt för deras ägg, bon och livsmiljöer. I FSC standarden framgår det tydligt att de skogsåtgärder som utförs får inte leda till en försämring för de fåglar som skyddas av direktivet. Men genom att kalavverka skogen har SCA försämrat för alla fåglar och andra arter.

Certifikatsinnehavaren ska skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras livsmiljöer inom skogsbruksenheten. Något som verkligen inte SCA har gjort, tvärtom. De rödlistade skogslevande svamparna lappticka (VU), ostticka (VU), rynkskinn (VU), hornvaxskinn (NT), rosenticka (NT), ullticka (NT) och violmussling (NT) finns på hygget. De kommer inte att överleva på hygget eftersom de inte tål blåst, mer ljus och uttorkning. (NT= Nära hotad, VU= sårbar)

SCA har kapat naturvärdesträdvid Orrmyrarna, Sollefteå. Det strider mot FSC certifieringen. Foto: Privat
Stubben till den nära 200 år gamla kapade björken med lunglav (NT). Foto: Privat

 Föreningarna skriver:

Det är uppenbart att ingen kompetent kunskapsbaserad naturvärdesbedömning blivit utförd. Likaså har det inte funnits några säkerhetsmarginaler eller kontrollmekanismer som förhindrat att en naturskog med högsta tänkbara naturvärden blivit kalavverkad – varken hos skogsbolaget eller hos ansvariga tillsynsmyndigheter.

Den utförda avverkningen är ett mycket allvarligt brott mot samtliga
naturvårdskriterier i FSC-standarden. Läs hela FSC klagomålet här.