Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hotade och försvunna skogar i Oskarshamns kommun

Sveaskog har hittills avverkat ca 70 hektar i ett friluftsområde vid sjön Eckern i Oskarshamns kommun – och de vill avverka ytterligare ca 60 hektar. Skogarna ligger delvis inom kommunens vattenskyddsområde.  Några delar är våtmarker och sumpskogar, vilket Sveaskog inte tagit hänsyn till. Även Ostkustleden passerar genom området. Nyligen ordnade Naturskyddsföreningen ett besök i skogarna för att väcka debatt inför valet om Sveaskogs skogsbruk.

Riksdagsledamöterna Gudrun Brunegård (KD) och Rebecka Le Moine (MP) diskuterar skogen under Naturskyddsföreningen i Kalmar läns visning av Sveaskogs avverkningsanmälda skogar nordväst om sjön Eckern. Foto: Jan Brenander.

Riksdagsledamöterna Gudrun Brunegård (KD) och Rebecka Le Moine (MP) deltog  när  Naturskyddsföreningen i Kalmar läns besökte några av Sveaskogs avverkningsanmälda skogar och hyggen nordväst om sjön Eckern.  

Det var i dessa skogar skulptören Axel Robert Petersson, mer känd som Döderhultarn, föddes 1868. Sedan brukades skogen i generationer i stort sett helt utan kalhyggen, markberedning och onaturliga gran- och tallplanteringar fram till sommaren 2017. Då bjöd statliga Sveaskog högst när drygt 300 hektar gammal småländsk bondeskog såldes. Ett par år senare avverkades bortåt 25 procent och nästan all  avverkad skog var äldre än 140 år.  

Sveaskogs avverkade (röd text) och planerade avverkningar (svart text) nordväst om sjön Eckern. Notera att även våtmarker är avverkningsanmälda. Bildmontage: Jan Brenander.

– I södra Sverige har Sveaskog lovat att inte avverka skogar som är äldre än 120 år. Men här höggs skogar, som fanns när Döderhultarn föddes. Vi är bekymrade över att Sveaskog inte håller sina löften, säger Renate Foks, ordförande för Naturskyddsföreningens länsförbund i Kalmar län. 

Sveaskog har avverkningsanmält flera skvattrammossar med gamla tallar – den senvuxna tallen på bilden är 190 år gammal. Foto: Jan Brenander.

I området nordväst om sjön Eckern finns flera tjäderspelplatser och revir för den rödlistade och nära hotade talltitan. Här finns också goda bär- och svampmarker. 

I Kalmar län äger Sveaskog runt 83 000 hektar och är därmed regionens största skogsägare. Många medlemmar i Naturskyddsföreningen vittnar om ett allt intensivare bruk av statens skogar. En granskning av Sveaskogs ekologiska landskapsplaner visar att över 80 procent av bolagets skogar i Oskarshamn är 60 år eller yngre. Läget är snarlikt i övriga delar av östra Småland. I Döderhultarns barndomsskogar vill Sveaskog dessutom avverka tre sumpskogar, som enligt Skogsstyrelsens rekommendationer ska sparas.  

– Sveaskog omvandlar stora delar av det småländska landskapet. Gamla variationsrika bondeskogar ersätts med täta plantager med tall eller gran i samma ålder. Det påverkar biologisk mångfald, lokalbefolkningens rekreationsmöjligheter, men även regionens attraktionskraft som besökmål för en viktig turismnäring, fortsätter Renate Foks. 

I Kalmar län är tre procent av skogen skyddad, vilket ger länet en bottenplacering i den nationella statistiken. Därtill kommer ungefär dubbelt så mycket i form av frivilligt skyddad skog. Det Sveaskog gör får mycket stor betydelse i skogsbruket. Förra sommaren avslöjade TV4 att bolaget fuskar med det frivilliga skyddet. Reservat som har sålts till Naturvårdsverket används för att bättra på statistiken och dubbelräknas. Sveaskog har valt att inte kommentera kraven på att ytterligare bortåt 10 000 hektar skog borde skyddas på Sveaskogs mark i södra Sverige. 

– Skogsägarnas frivilliga avsättningar är värdefulla. Men vi behöver veta mer om vad som är avsatt och var. Inte minst måste vi kunna följa skyddet över tid. Här borde Sveaskog vara ett föredöme, men mycket tyder på motsatsen, säger Renate Foks. 

Hon fortsätter: 

– Vi vill att länsstyrelsen omgående tittar närmare på de resterande delarna av Döderhultarns barndomsskogar som hotas av avverkning. Sannolikt har dessa skogar ett större värde för biologisk mångfald, rekreation och lokal besöksnäring, än som råvara till skogsindustrin. Vi hoppas även att Sveaskogs nye VD uppfyller tidigare löften om att tio procent ska avsättas som naturvårdsskogar. I så fall bör ett par tusen hektar småländsk skog omgående skyddas på Sveaskogs mark. 

Begravning – skulptur av Axel Petersson, känd som Döderhultaren. Foto: SLM 14001, Sörmlands museums samlingar, hämtad 13 augusti 2022.

Se karta med Sveaskogs planerade avverkning vid friluftsområde och kommunens reservvattentäkt vid sjön Eckern i Oskarshamns kommun här.

Se kortfilmen Döderhultarens skog försvinner från Naturskyddsföreningen i Kalmar läns besök i skogen där bland annat riksdagsledamöterna Gudrun Brunegård (KD) och Rebecka Le Moine (MP) intervjuas.

Samling utanför Döderhultarns hem. Foto: Jan Brenander.

Källor: