Jag tycker inte ni ska ta ner träd för ni förstör både för djur och människor, “ säger åttaårig boende vid sjön Ekern.

Sveaskog har avverkningsanmält ett större skogsområde vid sjön Ekern i Oskarshamns kommun, i Kalmar län, totalt ca 113 ha. Skogslandskapet är både reservvattentäkt för kommunen och viktigt för friluftslivet och för bär och svampplockning. Här börjar vandringsleden Ostkustleden. Oskarshamnsbygdens fågelklubbs skogsgrupp har reagerat på Sveaskogs planer på avverkning i detta skogslandsskap, som är ett kulturlandskap med många biotoper av olika slag.

Tjäderhona. Tjädrar vill ha en mosaik med sumpskogar, hällmarker, myrmarker, och andra små våtmarker. Sumpskogar och myrkanter är mycket viktiga miljöer, särskilt för hönorna och kycklingarna. När Oskarshamnsbygdens fågelklubbs skogsgrupp inventerade, såg den tre tjäderhonor och hittade mycket tjäderspillning, vilket indikerar en tjäderspelplats. hällmarker

De gula markeringen på tallarna utmärker en känd vandringsled i Oskarshamn – Ostkustleden. Sveaskog planerar att avverka ända fram till leden, och lämnar alltså ingen hänsyn , vilket är ett brott mot regler som gäller för FSC-certifierade företag (samråd) ska ske). Avverkn.nr A28293-2021, 1,5 ha.

Sveaskog planerar avverkning vid resevvattentäkt

Sveaskog planerar att avverka ca 113 ha av detta skogsområde och tyvärr är ungefär hälften redan avverkat. Nu planerar man att avverka resten mot kommunens reservattentäkt. Oskarshamnsbygdens fågelklubb besökte området den 30 december. Nu håller man på att underröja för att köra in skördare och plocka ner resten av skogslandskapet.

Denna bild visar hur minimala zonerna är. Sveaskog har inte råd att lämna mera åt naturen och det biologiska livet. Detta strider mot Skogsstyrelsens målbilder.

Det positiva var att Oskarshamns kommun reagerade på den anmälda delen mot Ekern, som är reservvattentäkt. Sveaskog lovade att återkomma med mera information om när de skulle avverka. När Sveaskog köpte gården Veningehult (denna gård )var ca 35 % äldre skog som man nu skall avverkas, säger Jan Brenander från Oskarhamnsbygdens fågelklubbs skogsgrupp.


Skvattrammosse (impediment) är födosökområde för tjäderkycklingar!

Röster från boende vid sjön:

“Vi inkom i augusti med namnlister angående Sveaskogs slutavverkning av Veningehult 2:2 längs sjön Ekern och trodde kanske, i vår enfald, att Sveaskog hade besinnat sitt beslut. Nu har arbetet återupptagits och förhoppningarna att få behålla området ser mörka ut. Sjön Ekern är en hårt brunifierad sjö som tidigare var vattentäkt till Oskarshamn. Sedan detta upphörde 2019 har sjön sakta förbättrats. Sjön erbjuder fiske, paddling, båtfärder, bad, skridsko-, skid- och sparkåkning. Vid eventuell avverkning kommer mycket lakvatten föras ut och vattnet kommer åter försämras, antagligen än mer än tidigare. Medeldjupet i sjön är 3,7 m och siktdjupet var 2012 70 cm, i år uppmätte jag 125 cm siktdjup, alltså en klar förbättring. Sjön är fisk och fågelrik.

Området är väl frekventerat för rekreation, cykling, löpning, vandring, bär- och svampplockning och rena naturupplevelser. Dessutom slingrar sig etapp 1 av Smålandsleden (Ostkustleden) genom området.

Området ger en liten vinst för Sveaskog men kan bevaras med en stor vinst för oss brukare och boende.”

Våtmarker som Sveaskog planerar att avverka. Skvattrammosse. Avverkn.nr A 28294-2021, 2 ha. Impediment! Enligt skogsvårdslagen är det förbjudet att avverka om impedimentet är större än 0,1 ha.

“Jag tycker inte ni ska ta ner träd för ni förstör både för djur och människor. Ni förstör för djuren, för dom bor i skogen och då förstör man deras hem. Tänk om någon skulle förstöra erat hem. Skulle ni bli glada då? Så jag tycker inte ni ska skövla. Punkt. Slut.” Det säger en åttaåring som bor i närheten.

Sveaskogs planerade avverkningsanmälan på fastigheten Veningehult 2:2 Sveaskog planerar avverkning i flera skogsmossar, så som syns på kartbilden nedan.

Skyddet för våtmarker är otillräckligt

Skvattrammosse. Skyddet för våtmarker är otillräckligt liksom kunskapen om dem. Våtmarker täcker globalt en yta större än Kanada och minskar globalt tre gånger snabbare än skogarna. Sveriges mål för skydd för våtmarker uppnås inte. Detta påverkar både klimat och biologisk mångfald.

Se tidigare artiklar:

https://skyddaskogen.se/sveaskog-utarmar-skogslandskap-i-smaland/

https://skyddaskogen.se/avverkning-hotar-myrlandskap/

https://skyddaskogen.se/akut-lage-myrar-avverkas-i-orsa-kommun

Källor:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skogsvardslag-1979429_sfs-1979-429 13 a §

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/tetrao-urogallus-100138

https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-kantzoner-mot-vatmarker/kantzon-mot-vatmarksimpediment-funktion.pdf Skogsstyrelsens målbilder

https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6873-8 Myllrande våtmarker.

https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org/ Convention on Wetlands.

Kontakt och foto:

Jan Brenander, Skogsgruppen, jan.brenander@gmail.com