En uppdatering från statistiska centralbyrån visar att mängden formellt skyddad skog minskat från 2019 till 2020. Kan det verkligen stämma? Figuren visar sitt tydliga språk. Men en liten notis av SCB visar att det inte är så enkelt. En ny ”bättre” metod för att mäta mängden skyddad skog visar att mängden formellt skyddad skog på produktiv mark är 6% lägre än man tidigare trott.

Mängden skyddad skog med och utan restriktioner mot skogsbruk. Källa: SCB

Betyder det då att vi ska subtrahera 6% av alla tidigare år också? Nja, SCB vill inte gå med på en sådan förenkling:

”Statistiken är alltför komplex för att kunna minskas rakt av med 6 procent och ge en korrekt siffra för 2019. Jag kan inte rekommendera att den beräkningen görs.”

Förändringarna beskrivs i detalj i en rapport från SCB, och det handlar tydligen både om ändrade klassificeringar mellan produktiv och improduktiv skogsmark och om nya klassificeringar mellan skogsmark och våtmark. Slutsatsen är att vi inte vet exakt hur mycket formellt skyddad skog det fanns på produktiv skogsmark innan 2020.

Skogsbruk fortfarande tillåten på 10% av ”skyddade” områden

Den oranga stapeln minskar förvisso, men det går långsamt. Det är svårt att förklara för medborgarna att skyddad skog inte betyder ett stopp för skogsbruk. Kända exemplen på naturreservat där skogsbruk är tillåten är Glaskogen i Värmland, där bara 500 av 29 000 ha är skyddad mot avverkning, Hedlandets naturreservat i Södermanland och Nåsten i Uppland (se film nedan).

Film över Nåsten, Uppland

Den totala mängden formellt skyddad skog på produktiv skogsmark, där den största biologisk mångfalden finns, var år 2020 bara 915 000 ha, eller 5,7% av den totala mängden. Det är skamligt för ett rikt land som Sverige. Till att börja med borde samtliga naturreservat bli naturreservat på riktigt. Utan skogsbruk och annan exploatering som förstör naturvärden. Sedan bör landet snabbt öka mängden skydd till 30%.

Slutligen, minskar mängden skyddad skog?

Det är osannolikt att mängden skyddad skog faktiskt har minskat. Några hundra miljoner kronor per år har funnits i budgeten för att öka skyddet, trots motstånd från den mygelmisstänkta generaldirektören för Skogsstyrelsen. Men statistiken för tidigare år kommer inte att korrigeras. Det betyder att mängden skyddad skog på produktiv skogsmark har minskat med 6% officiellt.