Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SCA vill avverka vid Vargtjärnen igen- trots kännedom om mycket höga naturvärden

SCA har återigen avverkningsanmält skog i ett område på över 200 hektar med mycket höga naturvärden vid Vargtjärnen i Västernorrrlands län. Detta trots att Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen har begärt att SCA inte ska avverka där. Avverkningen ska ske med ”förstärkt hänsyn” men är ändå oacceptabel. I skogen finns 38 rödlistade arter, varav flera med risk att dö ut i Sverige. Det rör sig om en av de oersättliga skogar som Sverige behöver skydda i sin helhet. 

SCA har dragit in en ful skogsbilsväg i naturskogen vid Vargtjärn, för att kunna avverka där. Foto: Privat

Vargtjärnen ligger ungefär en mil norr om Ljungaverk i Ånge kommun. I juni 2022 besökte Forskningsresans inventerare det urskogsartade skogsområdet och fann 38 arter som riskerar att dö ut i Sverige i ett längre eller kortare tidsperspektiv. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begärde därför att SCA inte skulle avverka där. Föreningarna begärde även att myndigheterna skulle utreda artskyddet och möjligheterna att göra ett naturreservat. Från början hade SCA 8 avverkningsanmälningar i skogsområdet men efter påtryckningar från miljörörelsen drog de tillbaka dessa. Men nu har SCA avverkningsanmält delar av skogen igen.

SCA har avverkningsanmält igen

19 hektar har SCA avverkningsanmält, det är två skogar i nordöstra delen av Vargtjärnsområdet vid Lokarna. Den ena avverkningsanmälningen är på 5,2 ha med höga naturvärden där det växer mycket av orkidén knärot (VU). Den andra avverkningsanmälan på 13,8 ha nordost om Vargtjärn, sträcker sig över en registrerad fornlämning- ett fångstgropsystem. De planerade avverkningarna innebär bland annat en fragmentering av området och den gröna infrastrukturen. SCA har tidigare avverkat ett område 800 meter norr om Vargtjärn i naturskogen. Precis intill hygget hittade inventerare den mycket sällsynta vedsvampen kritporing (CR).

Skogen vid Vargtjärnen är oersättlig!

I Vargtjärnsområdet fann Forskningsresans inventerare de mycket sällsynta vedsvamparna kritporing (CR), kolticka (EN) och urskogsporing (EN). Kritporing har extrem stor risk att dö ut i Sverige, kolticka växer bara på ett femtiotal platser i landet och är starkt hotad liksom urskogsporingen. Svamparna blackticka, fläckporing, gräddporing, laxgröppa och rynkskinn liksom smalfotad taggsvamp och orkidén knärot, som inventerarna fann i skogen, löper alla stor risk att dö ut i Sverige i ett medellångt tidsperspektiv. De har beteckning sårbar – VU.  Vargtjärnsskogen är en skog som arterna kan fortsätta växa i, om skogen får stå kvar i sin helhet.

Demonstration mot SCA i Sundsvall den 18 januari

På torsdag denna vecka den 18 januari kl 16-17 kommer bland annat Skydda Skogen, Fridays for Future och Naturskyddsföreningen att hålla en demonstration utanför SCA:s huvudkontor. Representanter från de olika föreningarna kommer att hålla tal, de ska lämna över ett öppet brev till SCA samt även rapporterna från Forskningsresan. ” Vi protesterar mot SCA:s klimatskadliga avverkningsmetoder tillika dess systematiska avverkningar av oersättliga skogar med höga naturvärden”.

Läs den tidigare artikeln om Vargtjärn