Ornö, foto: Privat

En markägare vill avverka 10 hektar naturskog med rödlistade och fridlysta arter vid Breviksnäs på Ornö i Stockholms skärgård. Bo Törnquist och Bo Karlsson, två välkända biologer specialiserade på inventering av nyckelbiotoper, säger: “Vi anser att området är mycket skyddsvärt och att även angränsande mark där en stor del är hällmark bör ingå.“ Men Skogsstyrelsen anser inte att skogen är lika skyddsvärd.

Skogen ligger vid Kolnäsviken på västra delen av Ornö. Skogsstyrelsen har varit där när det var snö på marken och kollat och det är tack vare påtryckningar från boende. Annars är det mycket ovanligt att Skogsstyrelsen besöker avverkningsanmälda skogar. I slutet av december godkänns avverkningsanmälan om inte Skogsstyrelsen agerar för att skogen ska bevaras. De skulle exempelvis kunna ordna ett naturvårdsavtal med markägaren eller se till att det blir ett biotopskyddsområde. Men efter sitt besök på Ornö har Skogsstyrelsen kommenterat att de inte anser att skogen är så skyddsvärd. Leonard Brunner, en av de som har engagerat sig mest mot avverkningen, säger:

-Vi vill överklaga Skogsstyrelsens utlåtande om hur marken bör användas och ifrågasätta varför den första bedömningen som inventerarna har gjort har isidosätts så grovt. Därtill vill vi begära Intermistiskt skydd tills dess att området har fått en riktig bedömning av dess arter och naturvärden. Helt klart mer lämpligt mot våren eller början av sommaren då arterna är synliga.

Avverkning och markberedning dödar

Markägaren vill avverka och markbereda området inför återplantering av tall, enligt en grupp som arbetar för att stoppa avverkningen. Gruppen beskriver skogen som en trollskog och den är även en viktig rekreationsplats. I ett informationsblad om skogen skriver de:

– Detta innebär att alla arter dör i området och att ekosystemet nollställs. Avverkning och markberedning kommer även att förstöra svampens djupt gående nätverk av mykorrhiza.

Den sällsynta lingonväxten ryl finns i avverkningsanmälningen. Den är rödlistad som starkt hotad (EN). Foto: Wikimedia Commons

Den sällsynta lingonväxten ryl som är rödlistad som starkt hotad (EN) finns i det avverkningsanmälda skogsområdet. Andra rödlistade arter som inventerarna påträffade är motaggssvamp, granticka, tallticka och ullticka som alla är rödlistade som nära hotade.

Flera naturvårdsarter exempelvis grön sköldmossa, finns i skogen. Det är en mossa som man enligt EU:s art- och habitatdirektiv måste skydda. Många signalarter som indikerar höga naturvärden finns också, exempelvis Thomsons trägnagare, vågtandad barkbock, bronshjon, fällmossa och gullockmossa. Stjärtmes och gröngöling är fridlysta enligt §4 i Artskyddsförordningen och gröngöling är även en sk Prioriterad art i Skogsvårdslagen.  

”Skydda hela udden”

Inventerarna Bo Törnquist och Bo Karlsson tror att det går att hitta fler sällsynta arter framåt våren då en artinventering är enklare att genomföra. De anser att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen måste agera så att hela udden blir bevarad intakt. Skogsstyrelsen kan avslå avverkningsanmälan- men det måste i så fall ske innan tidsfristen går ut 30 december. Gruppen som engagerat sig mot avverkningen skriver:

-Den absolut bästa utgången vore om Skogsstyrelsen vill skydda området mot bakgrund av de höga naturvärdena. Men det är långt ifrån säkert att Skogsstyrelsen kommer att göra detta.

Enligt Breviks byggplan från 60-talet ingår området i vad som är tänkt som ett ”strövområde”. Att området ingår i byggplanen innebär att markägaren måste söka tillstånd från kommunen för att få avverka. Det har markägaren ännu inte gjort.

Ornö har ett särskilt och uttryckligt lagstöd för skydd av sin naturmiljö. Detta beror på att ön ingår som en del av kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland. Enligt Miljöbalken Kap.4 §2 skall turismen och friluftslivet (främst det rörliga friluftslivets intresse) särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Den grupp som engagerat sig i Kolnäsviken förbereder just nu en överklagan av avverkningen, ifall Skogsstyrelsen inte avslår avverkningsanmälan. Om du vill hjälpa till, kontakta Leonard Brunner 0735600545, leonardbrunner@hotmail.com, gruppen är i stort behov av juridisk kompetens och engagemang.

Visa kommunpolitikerna vad du tycker!

Så många som möjligt behöver också höra av sig till politikerna i Haninge kommuns Stadsbyggnadsnämnd. Det måste bli genant för politikerna att inte agera på att markägare hugger ned värdefull skog i kommunen. Du kan till exempel mejla och fråga ”Vad gör du för att skydda skogen på Ornö med avverkningsnummer A66380?” Du hittar kontaktuppgifter till Haninge kommun här.

Läs även: Skärgårdsstiftelsem låter avverka i naturreservat