Skydda Skogen inventerar hotad skog på Ornö: Hela skogen är skyddsvärd

I dagarna har medlemmar i Skydda Skogen tillsammans med Ornöbor inventerat hotad skog på mellersta Ornö i Stockholms skärgård. Skogen är inte avverkningsanmäld men en skogsbilväg har dragits in i en oskyddad naturskog vilket med stor sannolikhet betyder att markägaren tänker avverka. I november inventerades halva skogen och nu inventerades resten. Vi kom fram till

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: Barrviolspindling

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art. Barrviolspindling (Cortinarius harcynicus) är en rödlistad svamp som är nära hotad (NT) och relativt sällsynt. Den tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering.  Gödsling av skogsmark är ett direkt hot. Barrviolspindling bildar mykorrhiza med granar. Den indikerar örtrika granskogar med höga naturvärden. Områdesskydd

Ny väg rakt in i oskyddad skog på Ornö varslar om kommande avverkningar

En markägare har gjort en väg in i en oskyddad naturskog på Ornö i Stockholms skärgård. Det betyder med all sannolikhet att en avverkning är på gång. Förra veckan inventerade medlemmar från Skydda Skogen tillsammans med öbor på Ornö en del av skogen och fann 24 naturvårdsarter varav 10 rödlistade. Det är ett nytt fenomen att

Tillfälligt avverkningsstopp i unika skogar på Ornö

Tre planerade avverkningar i artrik naturskog på Ornö i Stockholms skärgård har tillfälligt stoppats efter beslut från Mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen i Haninge har överklagat de tre avverkningsanmälningarna och fått rätt i domen. I helgen bjöd medlemmar i Skydda Skogen in alla med anknytning till ön till en gemensam inventering. Privata markägare har under de

Tillfälligt avverkningsstopp i naturskog på Ornö efter överklagande

Mark- och miljödomstolen har fattat ett tillfälligt avverkningsförbud angående en naturskog på Ornö i Haninge skärgård. Det sker tack vare att Haninge naturskyddsförening har överklagat tre avverkningsanmälningar.  Skogsstyrelsen avstyrkte inte avverkningsanmälningarna, trots att den kände till att det i denna naturskog finns både rödlistade och fridlysta arter. Efter vädjan om hjälp fick ekologen Leonard Brunner, som