Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 12. Kornknutmossa

Kornknutmossa fotad genom lupp i hotad skog på Ornö, foto: K Bäck

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art

Kornknutmossa (Odontoschisma denudatum) är en signalart som indikerar fuktiga områden med höga naturvärden med mycket liggande, död ved. I södra Sverige växer den gärna i sumpig granskog och i mellersta och norra Sverige även på myrar, enligt Skyddsvärd Skog (Nitare 2019). Skogsbruk på eller nära där den växer utgör ett hot.

Kornknutmossa är en rundbladig bladlevermossa som har ogrenade skott på 1-2 cm. I skottspetsarna har den rikligt med vitgula groddkorn, vilket är ett kännetecken. Kornknutmossa tål inte när ljus och vindförhållande ändras snabbt och vill inte bli störd. Den lever främst i ostörda skogar som markägare inte har påverkat av störning, exempelvis vid slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning (Artfakta). Kornknutmossa finns från Skåne till Ångermanland.

Läs om en hotad skog med kornknutmossa: Ny väg rakt in i oskyddad skog på Ornö varslar om kommande avverkningar