En av Stockholms läns artrikaste kalkbarrskogar i Vamby i Norrtälje kommun är nu avverkad. Foto: Privat.

En av Stockholm läns artrikaste kalkbarrskogar avseende marksvampar i Vamby i Norrtälje kommun har nyss avverkats – trots att Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Roslagen och Stockholms svampvänner tidigare begärt att både Länsstyrelsen i Stockholm och Skogsstyrelsen formellt skyddar skogen. Kalkbarrskog är en sällsynt och prioriterad skogstyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv som Sverige har ett internationellt bevarandeansvar för. 

Skogen i Vamby avregistrerades som nyckelbiotop på begäran av en privat markägare av Skogsstyrelsen i november 2021. En nyckelbiotop är ett skogsområde med registrerade höga naturvärden. Skogens höga naturvärden kvarstod trots att skogen avregistrerades som nyckelbiotop. 

– Detta är en skandal. Ett av Stockholm läns absoluta toppobjekt när det gäller värdefulla marksvampar i kalkbarrskogar har avverkats. Det rör sig om en internationellt prioriterad skogstyp med hela 27 naturvårdsarter varav 14 rödlistade arter. Sverige har dessutom ett globalt bevarandeansvar för några av de hotade arterna, säger Ida Sellstedt, talesperson, Skydda Skogen.

Av dessa arter är den starkt hotade raggtaggsvampen (EN) globalt rödlistad enligt IUCN. Sverige har därmed ett stort internationellt bevarandeansvar för raggtaggsvamp liksom för de sårbara bitter taggsvamp (VU) och violgubbe (VU). Dessa marksvampar följs ofta av en rik flora av andra sårbara rödlistade marksvampar såsom fläckfingersvamp (VU) och koppartaggsvamp (VU).

Kalkbarrskogar är enligt EU:s art- och habitatdirektiv en prioriterad skogstyp som motsvarar naturtyperna ”näringsrik granskog ” (9050) och ”taiga” (9010) i direktivet. För närvarande är bevarandestatusen för näringsrik granskog dålig i både Sverige och EU. I ett internationellt perspektiv bedöms arealerna av artrika kalkbarrskogar på Gotland, i Stockholms, Uppsalas och Jämtlands län vara särskilt viktiga att lyfta fram. 

– Sverige har förbundit sig att nå gynnsam bevarandestatus för de utpekade skogliga naturtyperna i EU:s art- och habitatdirektiv. Trots det har myndigheterna varit helt ovilliga att agera i detta ärende vilket är oerhört anmärkningsvärt och ansvarslöst. Vi har ett internationellt ansvar att bevara kalkbarrskogar eftersom det är en sådan sällsynt och hotad naturtyp globalt, säger Ida Sellstedt, talesperson, Skydda Skogen. 

Skogsstyrelsen meddelade tidigare i år att de var ovilliga att omvärdera sin tidigare bedömning att inte prioritera området för områdesskydd. Redan för snart ett år sedan fick Länsstyrelsen en hemställan om formellt skydd gällande den nu avverkade skogen i Vamby från Stockholms svampvänner. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Roslagen skickade varsin hemställan om formellt skydd till Länsstyrelsen i februari 2022. Länsstyrelsen svarade muntligen efter påtryckningar under våren att de inte hade resurser att sätta in sig i ärendet. När avverkning av skogen väl var påbörjad i förra veckan delgav Länsstyrelsen (9 juni 2022) ett beslut att de inte tänker vidta någon åtgärd i ärendet.

– Myndigheterna styrs politiskt men det är både sorgligt och märkligt att myndigheterna har en sådan oerhört tråkig inställning och agerar så här lamt. Det som är extra tråkigt är att den avverkade kalkbarrskogen hade så höga naturvärden, säger Ola Nordstrand, ordförande, Naturskyddsföreningen Roslagen.

Länsstyrelsen hänvisar till riksdagens beslut om regeringens proposition Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet om att formellt skydd av skog i huvudsak ska ske utifrån frivillighet, på initiativ från markägarna och vara ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna.

I ett öppet brev till Miljödepartementet, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen skriver Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen att internationella åtaganden är undantagna från frivilligt skydd i regeringens proposition. Grunderna för bedömningar om avsteg från frivilligheten vid beslut om skydd av mark finns i miljöbalken.

– Vi anser att ett formellt skydd av den nu avverkade kalkbarrskogen vid Vamby var av både nationellt och internationellt intresse. Både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har agerat högst felaktigt i detta ärende eftersom avverkningen strider mot både miljöbalken, artskyddsförordningen och EU:s art- och habitatdirektiv. Detta grava misstag får inte upprepas. Regeringen, riksdagen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är skyldiga att verka för att de nationella och internationella miljömålen efterlevs. Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige, säger Ida Sellstedt, talesperson, Skydda Skogen.

Skydda Skogen uppmanar eventuella uppköpare att inte köpa virke från denna skog då avverkningen strider mot EU:s art- och habitatdirektiv. Enligt Timmerförordningen är det inom EU:s medlemsländer förbjudet att importera eller sälja virke som kommer från avverkning i strid med den tillämpliga lagsstiftningen i avverkningslandet.

Läs Skydda Skogens och Naturskyddsföreningen i Roslagens öppna brev till Miljödepartementet, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen (2022-06-17) här.

Läs Skydda Skogens hemställan till Länsstyrelsen i Stockholm om formellt skydd av skogen i Vamby (2022-02-14) här.

Läs Naturskyddsföreningen Roslagens hemställan till Skogsstyrelsen om skydd med stöd av miljöbalken (2021-07-10) här.

KONTAKT

Ola Nordstrand, ordförande, Naturskyddsföreningen Roslagen, tel. 073-586 22 49, olanordstrand57@gmail.com

Ida Sellstedt, talesperson, Skydda Skogen, tel. 070-975 46 67, info@skyddaskogen.se

Den starkt hotade raggtaggsvampen (EN) som växte i kalkbarrskogen är globalt rödlistade enligt IUCN. Sverige har ett internationellt bevarandeansvar för arten. Foto: Privat.