44 hektar stort kalhygge intill det lilla samhället Bälgviken
Kortfilm på YouTube om ett av Södermanlands största hyggen vid det lilla samhället Bälgviken i Eskilstuna kommun.

Ett av Södermanlands största hyggen (44 hektar) ligger vid det lilla samhället Bälgviken i Eskilstuna kommun. Skogen var omtyckt innan den kalavverkades av den nya markägaren David Engrund. Ett stenbrott har anlagts och en väg byggts med förorenade fyllnadsmassor nära byns dricksvattentäkt. Nu är mer skog avverkningsanmäld kring byn och badplatsen i Lilla Bälgviken är borttagen.

I SVT:s Agenda i slutet av mars var det ett inslag om avverkningen vid Bälgviken. Ett litet 1700-tals torp, Stenstugan, ligger nu omgivet av ett stort hygge. Patrik Källberg som hyr Stenstugan säger i Agenda:

-Här bor vi mitt i urskogen som är nedkapad. Förut var det underbart att gå här för de som promenerade – det var en trollstig, en riktig sagostig sägs det, men då bodde inte vi här.

Jättestort kalhygge med litet torp vid Bälgviken Sörmland
1700-talstorpet som förut låg i skogen är nu omgivet av ett jättehygge. Foto: Michael Lander

Den populära skogen med stigar och Sörmlandsled är utplånad. 2015 köpte den Pajala-baserade skogsentreprenören David Engrund den stora lantegendomen Lundby Säteri genom sitt bolag Arctic Road AB. Företaget äger redan 3000 hektar skog i Norrland men nu satsar de även på skogsavverkning och stenbrytning i Sörmland.

David Engrund vill inte ställa upp på intervju i Agenda men kommenterar: ”När skogen är färdigvuxen ska den huggas ner och det ska planteras ny. Vi bedriver skogsbruk, är det nåt problem får ni vända er till Skogsstyrelsen”.

Bälgviken ett litet samhälle i Sörmland som fått sin skog kalavverkad
Bälgviken, foto: Michael Lander

Myndigheterna struntar i Miljöbalken

Skogsstyrelsen har godkänt avverkningen och Länsstyrelsen har godkänt stenbrottet. Men enligt Tom Arvidsson som bor i Bälgviken, har Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen struntat i Miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska myndigheterna göra en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, innan man får avverka och göra ett stenbrott nära en vattentäkt. Sjön Lilla Bälgviken är en dricksvattentäkt för boende i både Bälgviken och delar av Näshulta, samt kommunens enda reservvattentäkt.  Nu är folk i bygden oroliga om att skogsavverkningen och stenbrytningen frigör tungmetaller och andra skadliga ämnen som rinner ut i sjön. Ungefär 100 hushåll tar dricksvatten från sjön varje dag. Tom Arvidsson säger:

– Vi har flera gånger krävt att man ska göra en miljökonsekvensbeskrivning över vattentäktens totala situation, med tanke på både bergtäkt och skogsavverkning. Tyvärr konstaterar jag att inget har hänt. Kommunen säger sig inte kunna göra något och hänvisar till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen trots att de som tillsynsmyndighet för vattentäkten har stora befogenheter.

Sörmlandsleden ligger nu på ett kalhygge vid Bälgviken Sörmland
Sörmlandsleden är nu delvis på hygge, foto: Michael Lander
Skog med tallar och hällmark vid Sörmlandsleden som ska avverkas
Skog vid Bälgviken där Sörmlandsleden går men som ska avverkas. Foto: Michael Lander

Kommunen säger de inte kan göra något

De boende i området har haft flera möten med Eskilstuna kommun och ställt frågor som har förblivit obesvarade. Kommunen påstår att de glömde bort att Bälgviken är en vattentäkt när de godkände bergtäkten.

-Kommunen säger att de är själva oskyldiga och oförmögna att göra något. Vi skrev ett fyr-sidigt dokument som visade tydligt vad de kan göra men det bortförklarades och vi fick två rader som ”svar”. Om inte kommunen som är tillsynsmyndighet reagerar när någon begår brott mot miljöbalken, vem ska då göra det? Frågar sig Tom Arvidsson.

När markägaren avverkningsanmälde skogen nämnde han inte heller vattentäkten. David Engrund påstår att han inte kände till den. Men det är en markägares skyldighet att ta reda på sådant innan avverkning och annan exploatering. Skogsstyrelsen gjorde inget för att stoppa avverkningen trots att skogsområdet lutar brant ned mot vattentäkten.Tom Arvidsson säger:

– Alla ämnen som lakas ur marken hamnar ju i sjön där vi tar vårt dricksvatten. Särskilt nu när träden är borta. Vi är ganska många som tycker att kommunen borde ta ett helhetsansvar för miljön och göra en total miljökonsekvensanalys av alla förändringar som sker här.

2021 har kommunen fortfarande inte gjort någon miljökonsekvensanalys. Man har heller inte satt in några åtgärder som mildrar effekten av skogsskövlingen, något som de boende i Bälgviken har krävt.

Inom EU:s ramlagstiftning för vatten är målet att alla vattenförekomster ska ha ”god status” senast 2021.”Försiktighetsprincipen” ska därför råda och att man inte gör saker vars konsekvenser man inte kan förutse. Men i Bälgviken har inte denna försiktighetsprincip rått, tvärtom.

Miljöbalken 6 § säger att man så långt som möjligt ska skydda mark- och vattenområden mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Det finns även föreskrifter i miljöbalken om vattenskyddsområden som man inte har följt i Bälgviken.

Den populära skogen vid Bälgviken i Sörmland  är nu kalavverkad.
Avverkat. Foto: Michael Lander

Nedgrävda föroreningar oroar

Markägaren David Engrund och hans företag Arctic Road AB har använtförorenade fyllnadsmassor för att bygga en väg till stenbrottet. Polisen vet med säkerhet efter polisförhör att massorna kommer från Slussenbygget i Stockholm och att flera personer har köpt dem från företaget LMAG. Företaget har sålt förorenade massor, enligt en artikel i Eskilstunakuriren och omkring 1200 ton fyllnadsmassor har LMAG kört till Bälgviken. 

LMAG var tidigare delaktig i den miljöskandal där man dumpade batteriavfall innehållande svart massa i Kumla och Örebro och även på en soptipp i Eskilstuna. Boende i Bälgviken tror därför att det kanske kan vara nedmalda batterier i fyllnadsmassorna. Men Miljökontoret i Eskilstuna anser att markaägaren inte behöver sanera avfallet som de har blandat ner i vägbygget eftersom det inte bor någon precis intill vägen där man har lagt massorna.

En grupp boende i Bälgviken vill att Eskilstuna kommun ska säkerställa att föroreningarna inte sprider sig till sjön. De vill att markägaren byter ut de förorenade fyllnadsmassorna:

-Det är oroande eftersom en bäck rinner nära de giftiga dumpningsmassorna innan den når sjön. När mer av skogen är avverkad kommer inga rötter att suga upp vattnet eller binda jorden. Och om man räknar med näringsläckaget från de enorma hyggena och de kommande avverkningarna har vi snart en sjö med otjänligt vatten.

De prover på fyllnadsmassorna som markägaren har tagit är inte tillförlitliga, enligt de boende i Bälgviken. För han tog dem inte från de aktuella muddringsmassorna. De menar bland annat att en oberonde kontrollant bör vara med när sådana prover tas.
-Det kan omöjligt vara acceptabelt enligt svensk miljölagstiftning att sådana här viktiga beslut fattas på felaktigt tagna prover.

Stor dumphög med fyllnadsmassor vid Bälgviken,
Fyllnadsmassor ligger i en stor hög som växer vid Bälgviken. Foto Michael Lander

Fortsätter dumpa fyllnadsmassor

I skrivande stund fortsätter dumpningen av fyllnadsmassor vid Bälgviken. Tom Arvidsson och några grannar har mätt storleken på nuvarande dumpningsområde som har växt till 60mx38m. Fallet är nu uppe för slutgiltigt beslut i Mark och miljö-överdomstolen. 

David Engrund har avverkningsanmält mer skog runt Bälgviken och tagit bort bryggor och omklädningsrum vid byns badplats. De boende i Bälgviken ser detta som hans hämnd på grund av att de har protesterat mot exploateringen.

Se kortfilm om avverkningen vid Bälgviken på YouTube här.

Läs även andra artiklar om skogsavverkning i Eskilstuna kommun:

Avverkat ända ned till vattenskyddsområde vid Hjälmaren

Efter ideell insats: Skogsstyrelsen ska utreda hotad tjäderspelplats

Skydda Skogen polisanmäler avverkning vid Jordbrokällan

Hedlandets naturreservat förstörs