Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa har inventerat de sista oskyddade naturskogarna i Orsa kommun. Några skogsområden avverkades under arbetets gång och flera är avverkningsanmälda. I rapporten ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa” beskriver skogsgruppen 45 områden omfattande totalt ca 7 500 hektar som är i behov av skydd.  

Kerrosmäki är en flerhundraårig tallskog med många mycket sällsynta arter och riklig förekomst av brandljud i levande tallar. Det är gott om torrakor och död ved på marken. Ett av Orsas mest skyddsvärda skogsområden. Tyvärr har kalavverkningar skett på berget vilket reducerat områdets storlek. Foto: Bengt Oldhammer.

Av de 7 500 hektar som Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa inventerade utgörs ca 5 000 hektar av skog. Övrig areal utgörs till stor del av myrmosaiker. 

Orsa kommun tampas med en minskande befolkningsutveckling.  

– På vilket sätt kommer Orsa att bli en mer attraktiv kommun för ortsbor, inflyttare eller turister genom att de sista resterna av den så kallade vildmarken med skyddsvärd skog avverkas och ersätts med utarmade virkesåkrar? frågar sig Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa i rapportens förord.  

Skogsgruppen framhåller att skogsbruket i Orsa fortsätter med sitt förödande kalhyggesbruk trots ett starkt ökat kunskapsläge och otaliga larmrapporter om utarmningen av arter och livsmiljöer. Främsta enskilda orsaken till att det finns cirka 2 000 rödlistade växter, djur och svampar i Sveriges skogar är kalhyggesbruket.  

– Det är dags att skydda de sista naturskogarna i Orsa och slå vakt om alla djur, växter och svampar och alla fantastiska miljöer som ännu finns i kommunen. Vi hoppas att sammanställningen i rapporten ska öka kunskapen och väcka medvetenheten om krisläget i skogen, skriver Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa i rapporten. 

Inte ens små skogsholmar ute i myrarna får vara ifred för skogsbruket. Här en bild från Äggfloten där BillerudKorsnäs sågat ner gamla träd, träd med brandljud och kört sönder i myren, för att avverka skogsholmar med kontinuitetsskog i en av Orsas sista intakta myrmosaiker söder om Tjåberget. Många andra myrholmar har avverkningsanmälts eller avverkats i Orsa. Foto: Bengt Oldhammer.
Inte ens små skogsholmar ute i myrarna får vara ifred för skogsbruket. Här en bild från Äggfloten där BillerudKorsnäs sågat ner gamla träd, träd med brandljud och kört sönder i myren, för att avverka skogsholmar med kontinuitetsskog i en av Orsas sista intakta myrmosaiker söder om Tjåberget. Många andra myrholmar har avverkningsanmälts eller avverkats i Orsa. Foto: Bengt Oldhammer.

I slutet av rapporten ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa” finns en ordlista över skogliga och ekologiska termer. 

Skogsgruppen skriver i ett brev till Orsa kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att en strategi där skogarna skyddas på ett eller annat sätt måste tas fram. Skydd av mer skog i Orsa är helt i linje med EU-krav, FN:s konvention om biologisk mångfald, beslut i riksdagen, miljömålet levande skogar och FN:s senaste vetenskapliga klimatrapport från IPPC som betonar vikten av att skydda just den biologiska mångfalden.  

– Vi hoppas förstås också att de nya upptäckter vi gjort om skogar och arter ska vara till stor praktisk nytta i det fortsatta arbetet med att utveckla Orsa till en attraktiv kommun med vacker natur och trolska skogar – även år 2050, avslutar Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa i rapportens förord. 

Läs rapporten ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa” här.

Läs mer om avverkningar i Orsa kommun: 

Akut läge: Myrar avverkas i Orsa kommun

Vägbygge över myr pausas efter kritik

Skogsgrupp till kommunen: Slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna! 

Rapport ”Svämskogar vid Unnån i Orsa”

Skogar med nya arter avverkas vid Unnån i Dalarna

Unika svämskogar i Dalarna avverkas bit för bit

Naturskyddsföreningen i Orsa: Smärtgränsen nådd, skydda Gällsjöbergets skog

Torråsens skyddsvärda skog kalavverkad