På en utflykt med kunniga personer lär man sig mycket om skogens alla arter. Foto: Bjarne Tutturen

Det finns flera grupper runt om i landet som försöker skydda olika hotade skogar.  Om du vill engagera dig ideellt finns flera möjligheter. Här listar vi några, det kan vara en skogsgrupp i Naturskyddsföreningen eller en fristående grupp. Flera av grupperna är fokuserade på att rädda en specifik skog i sin närhet och kommunicerar via Facebook. Andra grupper håller på med inventering av flera olika oskyddade skogar och har kurser där man får lära sig om skog.

Blekinge

Skogsgrupp Ronneby: En liten ideell miljögrupp som arbetar med olika lokala projekt för att främja den biologiska mångfalden och förbättra förutsättningarna för bl.a. fåglarna.

Dalarna

Naturskyddsföreningen Dalarnas skogsnätverk: ” Vi har många skogsintresserade medlemmar och skogsfrågorna är viktiga för oss. Vi arbetar nu hårt för skydd av Vildmarksriket, Lungsjöån och Ore Skogsrike. Målet är mer pengar till skogsskydd och en ny skogspolitik”.

Stjärnsunds skogsgrupp (Facebookgrupp): Gruppen är en del av Naturskyddsföreningen och mycket aktiv i Dalarna. Skogsgruppen har stoppat avverkningsplaner i minst ett 20-tal skogar.  

Skogsgruppen Borlänge, Naturskyddsföreningen: ”Gruppen har verkat med varierande aktivitet under många år. Verksamheten är mest varit inriktad på inventeringar, myndighets- och markägarkontakter om skydd för enskilda skogsområden”. 

På en stock som denna kan det finnas vedstrappmossa (NT), från inventering i Sörmland. Foto: Bjarne Tutturen

Gotland

Ojnareskogen: Föreningen bildades 2005 för att rädda Ojnareskogen, en skog som står kvar nu. Föreningen fortsätter att kämpa för naturvärdena på norra Gotland.  ”Vi sprider kunskap om områdets unika natur och kultur genom olika evenemang och guidningar i skogen, genom att skriva insändare och debattartiklar och genom att engagera sig i regionens arbete”. 

Ojnareskogens Facebookgrupp: En aktiv grupp som fortsätter att kämpa för norra Gotalnds naturvärden.

Hälsingland
Skogsgruppen i Gävleborg (Facebookgrupp): ”Vi är en samling medlemmar som ordnar en del skogsexkursioner och utbildningar för att identifiera naturvärden som vedsvampar, lavar mm”

Härjedalen-Jämtland

Skogsgruppen Jämtland: ”En arbetsgrupp för skogsintresserade inom Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen. Gruppen ordnar utbildningar, utflykter och inventeringsinsatser. Alla är varmt välkomna till oss, oavsett förkunskaper.”

Spår av tretåig hackspett i fjällnära skog . Foto: Håkan Thenander

Norrbotten
Skogsgruppen i Norrbottens Naturskyddsförening: ”Vi arbetar för att bevara skyddsvärda skogar i länet och har medlemmar runt om i länet som ideellt engagerar sig för skogsskydd”. Skogsgruppen arbetar med att värna renbetes- och naturskogar, särskilt inom Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun i Norrbotten. Skogarna är naturskogar som nästan alla har höga naturvärden, ofta av nyckelbiotopsklass

Skogsgruppen i Norrbotten (Facebookgrupp): ”Ett forum för att nå ut till alla som är intresserade av skogen. Alla är välkomna att vara med i gruppen.”

Skogsgrupp Luleå (Facebookgrupp): ”En grupp som förenar folk i Luleå med omnejd som vill upptäcka och lära sig mer om skogen i sällskap med andra. Hundpromenader, bär- och svampplockning, övernattning eller artinventering. Det blir det vi gör det till.” 

Rävdalen/Djävulsklyftan, nätverket för kampen om skogen (Facebookgrupp): ”Här kämpar vi för skogen i Rävdalen, men även för andra som jobbar för hotade skogsområden i landet. ”

Verklighetens Skogsbruk (Facebookgrupp): Fokus på Statens Fastighetsverk och Sveaskogs kalavverkningar i Norrbotten. ”Allt började när min Morbror ringer och med gråten i halsen säger att nu blir han tvungen att flytta. -Dom har snitslat ända fram till huset.”

Inventering med Skydda Skogen på Ornö i Stockholms skärgård. Foto: Michael Lander

Närke
Naturskyddsföreningen Örebro läns skogsgrupp: Skogsgruppen finns till för att engagera fler personer i skogsfrågor, och för att skapa en mötesplats i Örebro län där vi som gillar skogen kan träffas. ”Vi vill ha fler skyddade skogar och mer biologisk mångfald i Örebro län!”

Örebro Skogsgrupp på Facebook : ”Vi vill vara en bidragande kraft till att skydda de sista skyddsvärda gamla skogarna i Örebro län.”

Skogsgruppen i Närkes Ornitologiska Förening: Närkes Ornitologiska Förening har bildat en skogsgrupp som bl a ska ta tillvara fågelarterna som lever i skogsmiljön.

Hopajola: En naturvårdsorganisation som samlar in pengar och arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län. Namnet Hopajola är ett gammalt dialektalt uttryck för jorden vi äger och brukar gemensamt, d.v.s. byallmänningen.

Spår efter signalarten bronshjon. Något man får lära sig om man följer med på en inventering. Foto: K Bäck

Skåne

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Skåne/Blekinge: Regional skogsgrupp inom Naturskyddsföreningen som är öppen för medlemmar som vill lära och engagera sig i skogen i Skåne och Blekinge län.

Göingebygdens biologiska förening (GBF) (Facebook): Göingebygdens biologiska förening (GBF) är en biologisk förening vars syfte är att främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor.”

Framtidens Natur& Kulturarv (hemsida): ”Vår förening vill få till stånd konkreta insatser för att skydda och vidmakthålla natur och kulturarv. Som vi ser det är den bästa – och enda – vägen för att göra detta i nära samverkan och dialog med andra aktörer”. 

Framtidens Natur& Kulturarv (Facebookgrupp): ”Framtidens Natur & Kulturarv är en plattform för samverkan kring effektiva och konkreta insatser för artrikedom, klimat och kulturarv. Ett privat initiativ som syftar till att identifiera, restaurera och säkra värdefulla naturområden”.

SkOGskommittén i Skånes ornitologiska förening (hemsida): ” SkOGs-kommittén bildades strax före sommaren 2021. Syftet var att försöka komma igång med arbete för fågelskyddet kopplat till de hot mot skogsfåglarnas biotoper som kommer från ett allt intensivare skogsbruk.”

Skydda Skogen ordnade en inventering för intresserade tidigare i år i Högstaskogen, en oskyddad skog i Haninge kommun. Foto: K Bäck

Småland
Skogsgruppen Oskarshamn: En arbetsgrupp i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb: ”Vi är ca tio skogsintresserade personer från Oskarshamn och Mönsterås kommuner. De personer som ingår i gruppen har bred kompetens på fåglar, växter, insekter, mossor och lavar m.m. Vi har arbetet med skogsfrågor under en längre tid, troligtvis sedan mitten av 1980 talet”. Kontakt:  jan.brenander@gmail.com. Tel. 070 3265809.

Stranda Naturskyddsförening. Lars Engström
Mail; lars.nyemala@gmail.com. Tel. 070 8289440.

Tjust Fågelklubb. Magnus Kasselstrand.
Mail; magnus.kasselstrand@gmail.com. Tel. 070 3232499.

Naturskyddsföreningens skogsgrupp som är nystartad. Kontakt: anders.g.nylander@gmail.com. Tel. 070 6313609.

Gränna Skogsgrupp, Faceboo: Utforskar Östra Vätterbranternas naturvärden. ”Vi beskriver, dokumenterar och verkar för att bevara dessa värden för framtiden”.

Emådalens Naturskyddsförening: ”Vi i Emådalens Naturskyddsförening jobbar med skogsfrågor på flera vis. Dels så har vi en egen gård (Stubbhult) där vi gjort egna avsättningar och jobbar med blädhuggning mm och med att öka den biologiska mångfalden i skogen. Och dels så jobbar vi med att inventera och dokumentera skyddsvärda skogsområden i vårt område.”

I Härjedalen, foto: Håkan Thenander

Kronobergs skogsgrupp (finns inte på Facebook och har inte hemsida): Mailadress. kronoberg@ skogsgrupp.se

Föreningen Våneviks gammelskog: Våneviks gammelskog är ett stycke unik natur som hotas av exploatering.

Facebookgruppen Vi som värnar Vånevik: ”Vi värnar om Vånevikens höga natur- och kulturvärden för framtida generationer.”

Södermanland

Sörmlands skogsgrupp, Naturskyddsföreningen (Facebook: ”Tanken med denna grupp är att väcka diskussion om skogarna kring Nyköping. Men även starta ett nätverk för skogsinventering av naturvärden och att börja hålla koll på avverkningsanmälningar som rör känsliga miljöer.”

Nybildad skogsgrupp i Eskilstuna Naturskyddsförening: ”Naturskyddsföreningen i Eskilstuna bildar en grupp för dig som är intresserad av skogsfrågor. Vill du vara med och påverka och lära dig mer om skogsfrågor i din närmiljö.”

Skogsgruppen, Stockholms Naturskyddsförening: ”Skogsgruppen samlar intresserade från hela länet och är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar våra skogar. Vi arbetar med skogsbruksfrågor som till exempel rekonstruktion tillbaka till naturskogar.”

Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap (Facebookgrupp): ”Skogsbolag avverkar i stort sätt fritt och Haninge kommun planerar massiva exploateringar i naturområden där det hittills varit otänkbart. /…/Vill DU bli aktiv? Det kan vara allt ifrån att delta i organisering av protester eller möten till att komma med i en fältgrupp som inventerar nyckelbiotoper och biologiska värden i skogsområden.”

Bevara Kärrtorps östra skog, Stockholm (Facebookgrupp): ”Ett nätverk för oss som vill bevara skogen mellan östra Kärrtorps bebyggelse (Arkövägen och Vikstensvägen) och Nackareservatet vid Kärrtorps IP, i södra Stockholm”.

Rädda Hammarbyskogen, Stockholm (Facebookgrupp): ”Vi vill bevara hela Hammarbyhöjdens grönområde och karaktär och hela den gröna lunga/korridor precis söder om söder i Stockholm.”

Fagersjöskogen!, Stockholm (Facebookgrupp): ”En grupp för alla oss som gillar Fagersjöskogen. Vi som vill vårda och bevara skogen som en grön lunga i söderort, Stockholm. Här delar vi information om vad som är på gång i och omkring skogen.”

Nätverket Bevara Trolldalen, Stockholm (Facebookgrupp): ”Vi diskuterar konstruktiva lösningar för att bevara så mycket av skogen Trolldalen som möjligt”.

Rädda Ryssbergen, Stockholm (Facebookgrupp): Ryssbergen är en gammal tallurskog med höga berg och svindlande utsikt, klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Många av träden är 300-400 år gamla och enstaka kan vara uppåt 500 år.

Rädda Tumba skog, Stockholm (Facebookgrupp): Botkyrka kommun planerar tillsammans med Svenska Hyresfastigheter att bygga 500 bostäder, i den lilla skogen som sträcker sig från K-P. Arnoldssons väg till Segersjö.

Skydda Skogen var i Ryssbergen i Stockholm, skogen har 400-åriga träd. Foto: K Bäck

Uppland

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, Stockholm: Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) bildades som en reaktion mot Dennispaketet och Västerleden på 80-talet. Nu är det Förbifarten som hotar skogen.

Rädda Ekedalsskogen, Värmdö – webbplats: ”En partipolitiskt obunden sida för alla vi som vill att Värmdös viktiga grönområden får fortsätta vara orörda, gröna och en del i livet nu och i framtiden”

Nya Skogsgruppen Uppsala: Nya skogsgruppen är engagerad lokalt för bevarande och vårdande av Upplands naturskogar. Vi arrangerar föredrag, skogsutflykter, workshops, filmvisningar, praktisk naturvård och inventeringar. Del av Naturskyddsföreningen.

Nya Skogsgruppen Uppsala (Facebookgrupp): Nya skogsgruppen är engagerad lokalt för bevarande och vårdande av Upplands naturskogar.”

Rädda Eriksbergs skogar, Uppsala (Facebookgrupp): ”Eriksbergs skogar i Uppsala är hotade av byggplaner. Var med och rädda våra urbana skogar!”

Rädda Storvretaskogen (hemsida): ”Vi lyckades få stopp på byggplaner och skövling av 50 ha stor naturskog år 2018, men arbetsgruppen finns kvar och arbetar vidare med att försöka få ett långsiktigt skydd av skogen.

Rädda Storvretaskogen NU (Facebookgrupp): ”Adolfsbergsskogen var nära att tas ner och marken skulle användas till ca 300 villor och radhus. År 2018 beslutade Uppsala kommun att inte tillåta exploatering av skogen bland annat p.g.a de höga naturvärdena”.

Mörk husmossa. Lärdes ut på en inventering med Skydda Skogen. Foto: K Bäck

Värmland

Naturskyddsföreningens Skogsgrupp i Värmland (Facebookgrupp): ”Gruppen är öppen för medlemmarna i Naturskyddsföreningens lokalföreningar i Värmland. Liksom Naturskyddsföreningen i övrigt är gruppen en ideell opolitisk grupp. Men vi tvekar inte att säga ifrån”.

Fri natur Stömneskog (Facebookgrupp): ”En diskussionssida kring Stoppa Vindpark i Stömne. Sidan är öppen för alla som vill vara med och kämpa För en Fri Natur i Stömneskogen. Här kan vi lämna synpunkter, information och annat nyttigt som kommer fram.”

Västmanland
Västmanlands skogsgrupp (Facebookgrupp): ” Vi är ofta ute i skogen och kanske träffas vi där – men vi har också en vision om att inventera potentiellt värdefulla skogar, utbilda oss och andra, samt engagera oss politiskt genom inlägg i den skogliga debatten. ”

Västerbotten

Västerbottens skogsnätverk, Naturskyddsföreningen: ”Oavsett kunskaper så kan alla som vill hjälpa oss att rädda naturskogar från avverkning, t.ex. genom att tipsa oss om hotade gammelskogar och genom att gå våra skogs- och inventeringskurser där du får lära dig mer om naturskogens trolska värld”.

Naturskyddsföreningen i Umeå, Skog och biologisk mångfald: ”En lokal kraft för att hejda utarmningen av biologisk mångfald. Eftersom vi verkar i en region där skog utgör en dominerande naturtyp fokuserar vi främst på skogens biologiska mångfald.”

Naturskyddsföreningen i Skellefteå, skog: ”Skellefteå har unika naturskogar och Naturskyddsföreningen i Skellefteå arbetar för att bevara dessa miljöer för framtida generationer. Vårt mål är ett hållbart skydd för skogen”.

Skogsnätverket Mycel, Skellefteå: ”Ett oberoende nätverk i syfte att jobba för mer naturvård i Skellefteås skogar. För att sprida kunskap anordnar vi bland annat studiecirklar, exkursioner och föreläsningar, där deltagare kan lära sig mer om hur man upptäcker och räddar skogar med höga naturvärden, liksom hur man kan ta bra naturhänsyn i sitt skogsbruk samt hur skogen kan brukas utan kalhyggen.”

Skogsvärn: Ett initiativ av organisationen Greenpeace och gräsrotsrörelsen Skogsupproret: ”Medan regering och skogsindustri är upptagna med att fabricera myter och expandera in i de sista naturskogarna ställer vi frågan: hur kan vi själva gå från ord till handling och skapa förändring? Vår demokrati är baserad på att all makt utgår från folket och när våra folkvalda abdikerar från ansvar är det hög tid att vi frigör vår egen potential att ställa om skogsbruket och värna den sista skogen!”

Skogsvärn (Facebooksida): En Facebooksida som handlar om skogen och hur vi hugger hyggesfritt, inventering och skydd av skogar.

Torraka i Ryssbergens gammelskog. En skog som hotas av exploatering, otroligt nog. Foto: K Bäck

Västergötland

Skogsgruppen Göteborg, Naturskyddsföreningen: ”Skogsgruppen är till för dig som brinner för allt som har med skog att göra! Vi vill väcka intresse för skog och höja kunskapen om skogens ekosystem och dess naturvärden.”

Göteborgs skogsgrupp (Facebookgrupp): ”Göteborgs skogsgrupp arrangerar bland annat skogsutflykter och exkursioner, inventering, föredrag, filmvisning, workshops, diskussionskvällar m.m.!

Trädplan Göteborg: Trädplan Göteborg arbetar för att bevara de gamla stadsträden och grönområdena i vår stad. Vi vill att det ska finnas kvar alléer och parker med gamla och nya träd även för kommande generationer.

Östergötland

Östergötlands Skogsgrupp på Facebook : ”Vi jobbar för att skogsbruket ska lämna de stora kalhyggena bakom sig och beakta skogens alla värden. För det mesta är vi ute i skogen, men vi försöker också uppnå vår vision genom att inventera potentiellt värdefulla skogar, utbilda oss och andra, samt engagera oss politiskt genom inlägg i den skogliga debatten”.

Medlemmar från Skydda Skogen och Oskarshamns Fågelklubb i en oskyddad skog vid Gallsjön, Småland. Foto: Privat

Rikstäckande grupper

Skydda Skogen: Föreningen bildades 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen och hotet mot den biologiska mångfalden. Vi arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Vi arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism. Vi tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens portalparagraf att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet.
Vi värnar om allemansrätten. Kontakt: info@skyddaskogen.se

Skydda Skogens Facebookgrupp: En diskussionsgrupp. Artiklar från Skydda Skogens hemsida läggs ut här. Fritt fram för alla som är med i gruppen att göra inlägg.

Naturskyddsföreningens Skogsnätverk: ”Naturskyddsföreningens skogsnätverk är till för dig som är medlem och som vill vara aktiv inom skogsfrågor. Tillsammans arbetar vi för en hållbar skogspolitik, ett hållbart skogsbruk samt att bevara skyddsvärda skogar”. Samarbetar ofta med Skydda Skogen.

Hyggesfritt skogsbruk (Facebook): En diskussionsgrupp: ”Här pratar vi om hyggesfritt skogsbruk i olika former”.

Fältbiologerna: Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och också Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. Många aktiviteter gällande skog och för att rädda skyddsvärda skogar.  Gör inventeringar av skogar, kampanjer, aktioner och manifestationer. Samarbetar ofta med Skydda Skogen.