En av tallarna i Majrosskogen. Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Sju nya skogsområden i Stockholm blir skyddade till 2025- två naturreservat och fem biotopskyddsområden. Majorosskogen på ca 60 hektar blir ett av reservaten: En skog som Naturskyddsföreningen har kämpat för och som ingår i en grön kil. Men Fagersjöskogen på 100 hektar som ligger intill och som ingår i samma gröna kil, är inte planerat för skydd till 2025. Under året var det rekordlågt skydd av skog i Sverige.

Till 2025 ska Stockholm få två naturreservat och fem mindre biotopskyddsområden, det har den rödgröna majoriteten i Stockholms Stad bestämt. Ålstensskogen/Storskogen i Bromma, Stockholm, ska förutom Majrosskogen bli naturreservat. Den skogen ingår också i en grön kil. De fem biotopskyddsområdena består av: 

Ett skogsområde med grova och gamla ekar och lindar vid Skönstaviks allé och Drevvikens strand. Området bedömer man ha lång kontinuitet av ädla lövträd.

Olovslundsdammen med omgivande skog i Bromma. Dammen är känd för att den hyser den fridlysta större vattensalamandern och runt dammen växer gamla senvuxna tallar men även ek, björk och alm.

Delar av Rimiparken och Gubbkärrsskogen i Nockebyhov/Bromma som består av branta släntar ned mot Mälaren med gamla ekar och gamla tallar.

Ett äldellövsskogsområde nordväst om Västerholmsskolan i Vårberg.

Några sydvända slänter och branter med ekdominerad lövskog norr om Vintervikens dalgång. De äldsta lövträden bedömer man vara över 200 år och där växer även tallar med pansarbark.

Majrosskogen som blir reservat har höga naturvärden består av olika naturtyper som hällmarkstallskog med 200-åriga tallar, kärr, äldre granskog, myr och hasselbuskar. Spillkråka, mindre hackspett och duvhök håller till i skogen. Rödlistade vedsvampar som tallticka, vintertagging och ullticka har inventerare funnit i skogen.

Fagersjöskogen fortfarande utan skydd

Fagersjöskogen på 100 hektar som också har höga naturvärden och ligger intill Majrosskogen, är fortfarande oskyddad. Byggplaner och pendeltågsstationsbygge hotar. Skydda Skogen har uppmärksammat Fagersjöskogen och att den tillhör samma gröna kil som Majrosskogen. Läs den tidigare artikeln på Skydda Skogens hemsida om Fagersjöskogen där vi demonstrerade med banderoll nyligen.

Under 2023 var skyddet av skog i Sverige på rekordlåga nivåer.

Källor: Natursidan, Mitt i, Stockholm Stads utredning om lämpliga biotopskyddsområden