Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskog vill avverka återstående kontinuitetsskogar på halvön Brännäs i Arjeplogs kommun

Det statliga bolaget Sveaskog vill avverka ännu mer skog på Maskaure samebys renbetesmarker. De kontinuitetsskogar som nu står på samrådslistan är de återstående kontinuitetsskogarna på halvön Brännäs i Arjeplogs kommun. Skogarna är viktiga renbetesmarker, eftersom det är rikligt till mycket rikligt med hänglavar på granarna. Det finns gott om nedfallna träd i olika storlekar och olika gamla. Dessa nedfallna träd är många ovanliga arters livsmiljö. Både lavskrikor, tjädrar, tretåig hackspett (NT) och talltita (NT) lever i skogarna.

Kontinuitetsskog på Brännäs med grova stubbar efter dimensionshuggning för länge sedan. Foto: Björn Mildh

Brev till Sveaskog:

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses,

Det är inte bara kontinuitetsskogen vid Siebdniesjavrrie och Gijmiesgielas som Sveaskog vill avverka i Maskaure samebys renbetesmarker. Nästa skogar som också finns med på samrådslistan är de återstående kontinuitetsskogarna (flera skogar) på halvön Brännäs i Arjeplogs kommun. Se bifogade karta, skogarna 22-26. Koordinater för halvön: N 7301704; E 628515. Den sammanlagda arealen är ca 50 ha. Samtliga är kontinuitetsskogar.

Skogarna är gamla fullskiktade barrblandskogar. Visst inslag av björk. Dessutom glest spridda sälgar samt några aspkloner och enstaka solitära aspar. Flerstädes rörligt grundvatten och fuktiga dråg med flera olika kärlväxter.

På fuktig mark dominerar gran. På torrare mark tar tallen över.

Hänglavsrika granar

Hänglavsrik granskog som är viktig renbetesmark under vårvintern och som ger behövlig svalka om sommaren. Foto: Björn Mildh

Granarna är över lag hänglavsrika och på flera platser närmast lavdraperade.

Skogarna är viktig vinterbetesmark för renarna.

Skogarna har brunnit vid olika tidpunkter och på olika platser. Brända grova stubbar kan ses liksom enstaka brandljud på levande träd.

Områden med talldominans har långt tillbaka dimensionsavverkats i varierande omfattning.

Det finns rikligt med främst granlågor i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Skogarna håller höga naturvärden, med de är något ojämt fördelade.

Bland fåglar noterades lavskrikor, tjädrar, tretåig hackspett (NT) och talltita (NT). (Sistnämnda är ej med på artlistan).

Samtliga aktuella skogar är inventerade, men vi har valt att presentera en enda samlad artlista och en bildserie där bland annat skogarnas struktur framgår.

Bilder från skogarna här:

https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/brannas-arjeplog-kommun/

Artlista:

Antrodiella pallasii, VU, är ytterst sällsynt och minskar på grund av slutavverkningar och minskande mängd grov död ved av lämplig kvalitet. Foto: Björn Mildh
ArtLatinskt namnRödlistaAntal
RevlummerLycopodium annotinum
1
Vitgrynig nållavChaenotheca subroscidaNT5
Liten svartspikChaenothecopsis nanaNT2
Blanksvart spiklavCalicium denigratumNT2
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT1
GarnlavAlectoria sarmentosaNT5
TalltagelBryoria fremontii
1
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT2
VedskivlavHertelidea botryosaNT3
StuplavNephroma bellum
1
BårdlavNephroma parile
1
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT2
ÄggvaxskivlingHygrophorus karsteniiNT1
UlltickaPhellinidium ferrugineofuscumNT5
RosentickaFomitopsis roseaNT1
GrantickaPorodaedalea chrysolomaNT8
SilkesporingPostia sericeomollis
1
GrantickeporingSkeletocutis chrysellaVU1
OsttickaSkeletocutis odoraVU1
BlodtickaMeruliopsis taxicola
1
Antrodiella pallasiiVU1
TjäderTetrao urogallus

Tretåig hackspettPicoides tridactylus

LavskrikaPerisoreus infaustus

SkogshareLepus timidus

Karta

Som framgår på kartan är det mesta av skogarna på Brännäs redan hyggen eller plantager. Endast rester av kontinuitetsskogen återstår. Även den vill Sveaskog såga ner.

Utan vinterbetesmark försvinner renskötseln

I många decennier har Sveaskog och föregångarna Domänverket och AssiDomän fullständigt godtyckligt tagit för sig renbetesskogarna. Nu, när naturskogar som är helt avgörande för samebyarnas renskötsel hela tiden minskar, har Sveaskog börjat prata om samråd med jämbördiga parter, om respekt, om samexistens och liknande vackra ord. Allt för att komma åt skogar som dem på Brännäs, Siebdniesjavrrie, Gijmiesgielas och många till i andra samebyar.

Sveaskog vill kunna hänvisa till att man fått samebyns ja att avverka. Ett ja som ibland för tankarna till det ja som staten hänvisade till när samerna tvångsförflyttades, Baggojohtin!

Återigen, renen är kulturbärande.Renskötseln har genom tiderna burit upp den samiska kulturen” (Ingvar Larsson, Västra Kikkejaure sameby, i boken Skogssamisk vilja). Utan vinterbetesmark försvinner renskötseln.

Renbetesskogarna måste få vara ifred

Samerna säger nej till Sveaskogs avverkningar, inte för att obstruera, utan för att värna sin kultur som urfolk.

Sveaskog, besinna er, respektera vårt urfolk samerna. Lämna renbetesskogarna ifred!

Vänligen,

Leif LundbergMaskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby 

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby 

Olof Johannes Skum, Grans sameby 

Magnus Andersson, Rans sameby 

Mats Berg, Girjas sameby 

Lars-Anders Baer, Luokta Mávas sameby

Anders Erling Fjällås, Semisjaur-Njarg sameby

Katarina Sevä, Muonio sameby

Jon Isak Sikku, Vittangi sameby

Kjell Larsson, Ståkke sameby 

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt:

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40

Om Maskaure renbetesmarker

https://skyddaskogen.se/manga-hotade-arter-vid-inventering-av-renbetesmark-i-maskaure-sameby/

https://skyddaskogen.se/oppet-brev-sveaskog-respektera-maskaure-samebys-nej/