Skogsbolaget SCA högg ner skog med den akut hotade vedtrådmossan, Cephalozia macounii. Skogsområdet heter Stor-Gravberget och ligger cirka 10 km väster om Ånge i Västernorrlands län. Skogsavverkningen var ett brott mot alla naturvårdskriterier i FSC-standarden. Det var ett brott mot svensk lag, eftersom vedtrådmossa är listad i habitatdirektivets bilaga 2 och fridlyst enligt §8 i artskyddsförordningen. Det var därigenom också ett brott mot EU-lagstiftningen.  Vedtrådmossa har skydd även av Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer.

EU vill få en översiktlig bild av artrikedomen i medlemsländerna. Därför följer EU genom biogeografiska undersökningar i ett miljöövervakningsprogram hur det går för arter och naturtyper.

Naturvårdsarter rapporterade på Artportalen innan avverkningen. Den lila pricken var vedtrådmossans (CR, §8) växtplats innan skogen avverkades 

Vedtrådmossans växtplats sönderkörd 

Vedtrådmossa är en av de arter som ingår i denna biogeografiska uppföljning.  Den internationella naturvårdsunionen, IUCN, ger vedtrådmossa beteckningen CR – critically endangered. Vedtrådmossa är, enligt SLU Artfakta, en mycket liten (0,2-0,3 mm bred), gulgrön bladlevermossa. Den har djupt tvåflikade blad med mycket smala och borstlika bladspetsar, vilka endast är 2-3 celler breda vid basen.

Vid en biogeografisk undersökning 2013 av skogen på Stor-Gravberget kunde inventerare skriva på SLU Artportalen om vedtrådmossan: “Ny för Västernorrlands län”. När inventerare följde upp undersökningen år 2020 blev noteringen i SLU Artportalen : ”EJ ÅTERFUNNEN. Lokalen totalförstörd av ett större hygge och lågan sönderkörd vid avverkningen.” Inga spår var kvar där av denna art, som är mycket ovanlig och riskerar att försvinna i Sverige inom en nära framtid. 

Vid den biogeografiska uppföljningen 2020-09-17 står följande text att läsa i kommentarsfältet: ”EJ ÅTERFUNNEN! Lokalen totalförstörd av ett större hygge och lågan sönderkörd vid avverkningen.”.

Bättre skydd av vedtrådmossa nödvändigt

Varken skogsbolaget SCA eller ansvariga tillsynsmyndigheter har haft säkerhetsmarginaler och kontrollmekanismer som förhindrat avverkningen av naturskog. Vedtrådmossa är nämnd i Naturvårdsverkets manual för uppföljning i skyddade områden av skyddsvärda mossor och lavar.

Det är anmärkningsvärt att svenska myndigheter år 2013, när inventerare fann arten, inte direkt klassade skogen vid Stor-Gravberget som formellt Natura 2000-område, eftersom vedtrådmossa är upptagen i den internationella rödlistan som akut hotad i hela EU.

Natura 2000-områden för vedtrådmossa

Vedtrådmossa behöver skyddad livsmiljö för att inte minska ännu mer. Sveriges åtagande är, enligt art- och habitatdirektivet, att avsätta särskilda områden (Special Area of Conservation SAC) för de arter som nämns i direktivets bilaga 2, däribland vedtrådmossa. Dessa särskilda områden för vedtrådmossa ska sedan ingå i Europas Natura 2000-nätverk, som inrättats till skydd för Europas mest sårbara och hotade arter och habitat (European Commission 2021b ). 

Fragmentering av skogen hot mot vedtrådmosssa

Alla skogsskötselsåtgärder och fragmentering och uppstyckande av skogen är hot mot vedtrådmossan som i norra Europa bara växer på ett fåtal platser i Sverige och Finland. ”Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR)”, skriver SLU Artdatabanken i Artfakta. Vedtrådsmossa sprider sig med sporer, kanske fem kilometer under en tioårsperiod, och kan växa som mest en meter. Genetisk utarmning är resultatet av att vedtrådmossans växtplatser är små och ligger långt ifrån varandra. Det här påverkar arters förmåga att överleva förändringar i sin omgivning. Utarmningen försämrar också arters förmåga att anpassa sig till ett förändrat klimat. Den genetiska variationens betydelse nämns i de internationella mål som ställts upp för att bevara jordens artrikedom och biologiska mångfald. Även arter som inte är hotade kan enligt en undersökning redan ha förlorat viktig genetisk variation.

Allt färre skogar med hundraåriga träd

Gammal fuktig och ganska tät nordlig, boreal, tallskog med murkna omkullfallna grova trädstammar blir allt mer sällsynt. De grova nedfallna trädstammarna med mjuk och lätt sönderfallande yta, där vedtrådmossan oftast växer, blir därför också allt mer ovanliga. Trädstammarna är ibland hundra år eller mer och på dem lever även ett myller av andra  arter som bland annat bryter ner död ved till mylla. Den här skogen skulle aldrig avverkats!

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen anmäler avverkningen

Skydda Skogens och Naturskyddsföreningens FSC-klagomål gällande SCA – avverkad naturskog med den akut hotade och fridlysta arten vedtrådmossa Cephalozia macounii (CR, §8, habitatdirektivet bilaga 2) här

Källor:

SLU Artfakta om vedtrådmossa här

Art- och habitatdirektivet här

Forestry at the edge här

Mer om genetisk variation:

It May Already be too Late To Meet U.N. diversity target här

Genetic Genetic diversity goals and targets have improved but but remain insufficient for clear implementation of the post-2020 global biodiversity framework här

Livsviktig genetisk variation här