Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mindre hackspett stoppar bygge i tätortsnäraskog efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

Miljöengagerade stadsbor har lyckats stoppa byggplaner på 130 bostäder i Solbergaskogen söder om Stockholm, efter att ha överklagat till Mark-och Miljööverdomstolen. I skogen häckar den mindre hackspetten som är upptagen i Artskyddsförordningen. Strax före jul upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen, skriver tidningen Mitt i Stockholm.

Mindre hackspett (NT). Foto: B Fröberg, CC By 2.0 Wikipedia Commons

Mindre hackspett är rödlistad som ”nära hotad” (NT) och den är fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4. Trots det gjorde Stockholms stad ingen utredning om hur bygget i Solbergaskogen skulle påverka den mindre hackspettens möjlighet att häcka och söka föda, innan staden antog detaljplanen i februari 2021, enligt artikeln i Mitt i Stockholm. Domstolen anser att den bristen är så allvarlig att det stoppar projektet.

”Det här är stort” domen är praxisbildande

Helge Torstensson, aktiv i Älvsjö miljöråd som har bistått de Solbergabor som överklagat detaljplanen är intervjuad i tidningen Mitt i Stockholm. Han säger:

– Det här är så stort att vi har svårt att förstå det. Vi larmade redan 2008, när staden röjde skogsområden vid Västberga kyrkogård, där fågeln häckade. Sedan har vi sagt samma sak om och om igen, men inte fått gehör.

Nils Hydén kunnig i miljörätt, kommenterar:

-Det här är en viktig dom från Mark- och miljööverdomstolen för det innebär att den är praxisbildande! Den är intressant på minst ett sätt: sid. 8 stycke 2 klargörs med hänvisning till regeringens ändring av artskyddsförordningen att skydd för fåglar inte bara gäller häckningsplatser och viloplatser utan även livsmiljöer och tidigare lagstiftning bara talat om de första. Detta ska vi ta fasta på i kommande ärenden!

Viktig häckningsplats för mindre hackspett

Solbergaskogen är en viktig häckningsplats för mindre hackspett och många personer har sett den även utanför skogen. Detta enligt utredningen ”Ekologisk bedömning och analys Solbergaskogen – Stockholms stad 2021”. I rapporten framgår att en utredning är nödvändig för att se hur byggen påverkar den mindre hackspetten. Men någon sådan gjorde inte Stockholms Stad och byggplanen för 130 bostäder i skogen var redan klubbad. Efter överklagan inkommit så hävde Mark- och miljööverdomstolen byggplanen eftersom Stockholms stad inte hade utrett följderna för mindre hackspett.

Solbergaskogen är en nyckelbiotop

Solbergaskogen blev en nyckelbiotop redan 2008 och består av bland annat berghällar med tall och blandskog.  Det finns en sydbrant med ekar och hassellund, också våtmark och kärr. Skogen har även fornlämningar med särskilt bevarandevärde, bland dem Solberga gravfält i områdets sydöstra hörn.

Det finns en fin svampflora i skogen. Skogsstyrelsen har hittat den rödlistade arten oxtungssvamp (NT) på flera ekar. Även tallticka (NT) finns på flera av tallarna och signalarterna blomkålssvamp och blåmossa på marken. I hassellunden växer ametistskivling.

Wikipedia skriver: ”I Solbergaskogens centrala delar ligger en stor lövsumpskog. Liksom i Älvsjöskogen leker varje vår en stor mängd grodor. Fågellivet är rikt med dokumenterad häckning av mindre hackspett (NT), större hackspett, nötskrika, stare (VU) samt troligtvis gröngöling.”

Källa: Liten hackspett stoppar byggplaner, Wikipedia, Överklagan

Läs om fler förortsnära skogar som är hotade kring Stockholm:

Bagisskogen hotas av byggväg och stenkross

Kärrtorps Östra skog

Fagersjöskogen

Trolldalen

Ryssbergen