Det avverkades på grund av granbarkborreangrepp i Gålö naturreservat i Stockholms skärgård i mars 2021. Foto: Privat

Föreningen Skydda Skogen överklagade i juli 2020 Länsstyrelsens beslut om undantag från föreskrifterna i 168 naturreservat i Stockholms län. Undantagen ger förvaltaren möjlighet att vidta åtgärder, som annars inte är tillåtna enligt föreskrifterna, i syfte att begränsa spridning och skador av granbarkborre. Nu har regeringen beslutat att beslutet ska gälla till år 2026 och att avverkning av gran är tillåten i naturreservaten. 

– Det är mycket oroväckande att granar nu får avverkas i naturreservaten. Naturreservaten riskerar att förlora sin funktion som en fristad för den biologiska mångfalden om delar av dem huggs ner. Allt för många skyddsvärda skogar har redan avverkats på grund av granbarkborre där även icke-angripna granar, liksom lövträd och tallar som inte angrips alls av granbarborre, har avverkats, säger David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen.  

Nu under våren har Skärgårdsstiftelsen avverkat i flera naturreservat i Stockholms skärgård bland annat på Gålö och på Björnö. Gruppen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” har krävt att Skärgårdsstiftelsen avbryter planerade avverkningar i naturreservaten Gålö, Häringe-Hammersta, Utö, Rånö-Ålö och Nåttarö. Andra välbesökta naturreservat i Stockholm där undantag görs från föreskrifterna är exempelvis Björnö, Tyresta, Lovön och Västra Järvafältet. Flera delar har redan avverkats. 

Granbarkborren är en del av det naturliga skogsekosystemet. Skydda Skogen framhåller att granbarkborren inte utgör ett hot mot de höga naturvärden som finns i naturreservaten, utan är en nyckelart som skapar värdefull död ved vilket idag är en bristvara i skogen. Det i sin tur gynnar även granbarkborrens naturliga fiender, till exempel den nära hotade tretåiga hackspetten. 

– Istället för att bekämpa en insekt borde grogrunden för dess framfart tas itu med. Likåldriga och täta granbestånd gynnar granbarkborren. I en naturskog som har flera trädslag i olika åldrar minskar riskerna för angrepp. Genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar blir riskerna med granbarkborren mindre, säger David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen.

I en riktigt stor naturskog är granbarkborren en sällsynt art, enligt Skogsstyrelsen. Granbarkborrar lockas till doften av färska stubbar på hyggen liksom till fristående träd på hyggen och till vindfällda träd i hyggeskanter. Skydda Skogen menar därför att fällningen av träd i naturreservatet riskerar att locka till sig fler granbarkborrar och öka sårbarheten i skogen. Endast riskträd, det vill säga de träd som riskerar att inom kort falla omkull och orsaka skada på människor eller fastigheter, ska få fällas, men ej forslas bort. 

-Vi motsätter oss även bekämpning av granbarkborrar med fällor som varken är effektiva mot spridning eller selektiva för granbarkborre. I och med att många insekter minskar i antal ska fällor inte placeras i skogarna, allra minst i naturreservat. Det är bättre att istället gynna granbarkborrens naturliga fiender som redan lever i naturskogen, säger David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen. 

Kontakt:
David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen, david.vanderspoel@skyddaskogen.se, tel. 070-315 70 44

Namninsamling via Mitt Skifte för att stoppa avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden.

Läs mer:

Regeringens beslut

Skydda Skogen överklagar åtgärder mot granbarkborre i 168 naturreservat i Stockholms län

Flera organisationer: Stoppa avverkningar i skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre

Skärgårdsstiftelsen låter avverka i naturreservat