Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 17. Dvärgbägarlav

Dvärgbägarlav på gammal tallåga. Foto: Privat.
Dvärgbägarlav. Foto: Privat

Dvärgbägarlav är rödlistad som nära hotad, en signalart och även en så kallad Typisk art. Den finns på gamla ek- eller tallågor, dvs döda nedfallna träd- och hotas av att grova lågor blir allt sällsyntare. Markägare måste säkra att det finns riklig tillgång på gamla ek- eller tallågor där dvärgbägarlaven trivs, enligt Artfakta

Dvärgbägarlav har tätt sittande, korallikt uppflikade fjäll som ibland kan täcka stora ytor på tall- och ekved. Man behöver en lupp för att kunna artbestämma den. Laven varierar i färg från mörkbrun till grå och ibland har den apothecier, grenar med bruna diskar, vilket gör den lättare att känna igen. Grenarna är 2–8 mm långa och ofta förgrenade och gryniga. Men man kan förväxla den med vanlig stubblav.

Försvunnit från 25% av sina gamla lokaler i sydligaste Sverige

Arten finns i hela landet och är inte ovanlig i en del naturskogsartade boreala tallskogar med mycket lågor, särskilt strax nedanför fjällkedjan, enligt Artfakta. Dvärgbägarlav är vanligast från norra Värmland och norrut, men är sällsynt närmare kusten. I södra och mellersta Sverige är den sällsynt till mindre allmän. I slutet av 1980-talet återfann man den i inventeringar på 25% av sina gamla lokaler i sydligaste Sverige.

Dvärgbägarlav fotad genom lupp, man behöver lupp för att kunna artbestämma den.
Dvärgbägarlav fotad genom lupp. Foto: Privat

Dvärgbägarlav indikerar skog med högt biologiskt värde

Dvärgbägarlav indikerar att skogen den finns i kan ha högt biologiskt värde, exempelvis tallnaturskog. Laven kräver ständig tillgång på grova lågor i olika nedbrytningsstadier, enligt Skyddsvärd Skog (Nitare 2019).

Artfakta skriver att:  ”Dvärgbägarlav växer nästan uteslutande på gammal hård ved av ek och tall, i södra Sverige på ek och i norra Sverige på tall. Veden består framförallt av grova stubbar, grenar och lågor. Laven kan man påträffa i norra Sverige i olika typer av tall- och blandskogar men de flesta fynden är från tallskogar, såväl torra som fuktiga, med riklig förekomst av torrakor och lågor”.

Dvärgbägarlav med apothecier är större chans att hitta i norra Sverige. Då växer den främst på platser med hög luftfuktighet, exempelvis i bäckraviner eller sluttningar i anslutning till myrar och vattendrag.

Läs gärna en artikel om hotad skog med dvärgbägarlav:

Sveaskog vill avverka återstående kontinuitetsskogar på Brännäshalvön i Arjeplog

13 samebyar i öppet brev till Sveaskog: Respektera samebyars nej till avverkning!

Många hotade arter vid inventering av renbetesmark i Maskaure sameby