Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Södra kör sönder vandringsled i Kalmar län

Södra har kört med en tung skogsmaskin vilket orsakat svåra körskador utmed vandringsleden Ostkustleden i Kalmar län. Foto: Jan Brenander.

Minst 500 meter av vandringsleden Ostkustleden i Kalmar län har drabbats hårt av körskador efter att Södra Skogsägarna avverkat utmed leden. Detta trots att Södra lovat ta stor hänsyn i sin hänsynsredovisning. Nu har Oskarhamns Fågelklubb skrivit ett FSC klagomål.

Skogsägarföreningen Södra har förbundit sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk och är FSC-certifierade. Trots detta har de redan vid tidigare tillfällen avsiktligt brustit i sina ansvarstaganden och avverkat registrerade nyckelbiotoper i Kalmar län med tillåtelse från Skogsstyrelsen.

Nu har Södra ännu en gång valt att ignorera både egna dokumenterade åtaganden, men även ramarna för sin certifiering, med svåra konsekvenser för den lokala miljön. Något som Skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb har reagerat på.

– Det är stora skador och ris har lämnats kvar. Så ska det inte vara och det är verkligen tråkigt att se hur det ser ut. De som vandrar på leden kan inte ta sig förbi, säger Jan Brenander i Fågelklubben i en intervju med Oskarshamnstidningen.

Bland annat så har flertalet mycket stora ekar avverkats, men även grova aspar som klassats som naturvärdesträd och grövre bestånd av hassel. Så pass stora ekar har inte sällan många hundra år på nacken och är viktiga både för den biologiska mångfalden och i kampen mot klimatförändringarna. En gammal ek till exempel kan lokalt husera upp till 1 000 arter av mossor, insekter och andra organismer.

Nu har Skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb anmält Södras destruktiva framfart och skriver följande till FSC:

”Inget av detta som man noterat i hänsynsredovisningen har uppfyllts utan man har helt enkelt kört på leden och gjort den oframkomlig”.

Dels är körskadorna så pass stora att vägen nu är oframkomlig till fots, men leden går inte heller längre att hitta då ledmarkeringarna i stor utsträckning har förstörts. Dessutom har Södra undvikt att rensa leden från kvarblivet ris efter avverkningen – vilket gör det väldigt svårt att ta sig fram.

Trots att Södra redovisat att leden skulle vara fortsatt risfri ligger mycket kvar utmed leden. Foto: Jan Brenander.

Skogsgruppen hänvisar i sin anmälan även till Skogsvårdslagens hänsynsparagraf (§ 30) vilket innebär att skogsägare själva är skyldiga att förhindra allvarliga körskador. Södra har nämligen i sin avverkningsanmälan dokumenterat att de avsåg ta hänsyn till att förhindra eller begränsa körskador, skador på vatten vid terrängkörning, skador på allmänt nyttjade stigar/leder samt näringsläckage och slamtransport till sjöar och vattendrag.

Körskadorna gör det svårt att ta sig fram och ökar näringsläckage till omgivande vattendrag och utsläpp av metangas till atmosfären. Foto: Jan Brenander.

– I det här fallet har man inte gjort det, säger Jan Brenander till Oskarshamnstidningen.

”Södra har inte ens levt upp till lagefterlevnad av skogsvårdslagen”, skriver Skogsgruppen i sitt FSC-klagomål.

Själva menar Södra att anledningen till förstörelsen är ett planerat vägbygge på platsen och har precis varit ute i området och lagt om leden. Enligt Jan Brenander har Södra lovat åtgärda skadan innan vandringssäsongen kommer igång.

En inspektör från FSC har även nyligen varit ute på platsen och skall återkomma med en rapport om sina iakttagelser.