Så här ser skogen ut i en del av den västra delen av reservatet som är avverkningsplanerad, intill är det avverkningsanmält och underröjt. I närheten växer både skogsalm(CR) som är akut hotad och ask (EN) som är starkt hotad.
Foto: Michael Lander

Skydda Skogen skickar en begäran till Länsstyrelsen för att göra om skötselplanen för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. Produktivt skogsbruk är tillåtet i naturreservatet enligt skötselplanen, något som flera medlemmar i Skydda Skogen vill stoppa. Sveaskog som äger marken har redan avverkat på många ställen, även markberett och planterat gran.

Skogarna i naturreservatet- som är på hela 1 353 hektar, har inte varit inventerade sedan tidigare. Trots detta har Sveaskog under de senaste åren avverkat hårt, och det har varit både produktivt skogsbruk och avverkningar på grund av granbarkborre. Medlemmar från Skydda Skogen har varit engagerade för att stoppa Sveaskogs skogsbruk under en längre tid och har under det gångna året inventerat flera av skogarna.

Så här ser det ut i en av de avverkningsplanerade skogarna. Foto: Kristina Bäck

De finaste och mest välbesökta skogarna i reservatet är avverkningsplanerade

Nils Hydén och Kristina Bäck har skrivit en begäran till Länsstyrelsen om att de måste revidera skötselplanen. Kristina Bäck säger:

-Fokus under hösten har varit att inventera de avverkningsplanerade skogarna i den västra delen av reservatet. Dessa skogar är fortfarande intakta och är även populära för besökare. Inventeringarna har gett många nya artfynd, ett underlag om som vi nu skickar till Länsstyrelsen.

En lång rad naturvårdsarter har inventerarna påträffat, bland annat orkidén knärot (VU), ullticka (NT), vedtrappmossa (NT), talltita (NT), spillkråka (NT), skogsalm (CR), ask (EN) och grön sköldmossa. De avverkningsplanerade skogarna är även rika på bär och svamp.

Skribenterna betonar till Länsstyrelsen att de måste stoppa de planerade avverkningarna i reservatets västra del. Detta mot bakgrund av de nyare fynd av rödlistade och skyddade arter som inventerarna har påträffat. De skriver till Länsstyrelsen att Sveaskog inte heller kan få köra med tunga maskiner eftersom flera markskador redan har skett i naturreservatet. 

Grön sköldmossa påträffades nyligen i en avverkningsanmälan i naturreservatet Hedlandet. Foto: Kristina Bäck

Länsstyrelsen bör även stoppa avverkningar för bekämpning av granbarkborre. Det är redan flera kalhyggen i skogarna på grund av sådana avverkningar. Mer än 140 arter av insekter och spindeldjur utnyttjar granbarkborrens gångsystem i nyligen angripna träd. Skogarna behöver mer död ved, det ökar den biologiska mångfalden i reservatet.

Hela skrivelsen till Länsstyrelsen går att läsa här

Fler artiklar om Hedlandets naturreservat:

Skogskurs hölls i Hedlandets naturreservat

Skydda Skogen skickar in FSC-klagomål på Sveaskogs planerade avverkningar i Hedlandets naturreservat

Hedlandets naturreservat förstörs av hyggen och vindkraft