Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas- tar inte hänsyn till fridlysta arter

EU-naturtypen västlig taiga i Ore Skogsrike, dvs naturlig gammal tallskog, måste vi enligt EU:s habitatdirektiv bevara för att Sverige ska uppfylla kravet på gynnsam bevarandestatus. Den planerade vindkraften och Sveaskogs avverkningar påverkar denna naturtyp negativt. Foto: Sebastian Kirppu

Nyligen fick vindkraftsbolaget wpd grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen för att uppföra två stora vindkraftsparker i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att biologisk mångfald och naturvärden skadas. Nu har Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik överklagat domen till Mark- och Miljööverdomstolen. Många arter kommer inte att överleva när man fragmenterar ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap.

Det handlar om totalt 80 vindkraftverk vid Broboberget och 35 vindkraftverk vid Lannaberget i Ore Skogsrike, båda parker med en totalhöjd på 230 meter. Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen har kämpat mot förstörelsen av skogslandskapet Ore Skogsrike i många år, både mot markägaren Sveaskog som avverkar skyddsvärda skogar och mot wpds vindkraftsetablering. Naturskyddsföreningen i Rättvik har skrivit i en tidigare överklagan:

 Vindkraftsparkerna kommer att påverka ett stort och ekologiskt värdefullt område. Utöver vindkraftverken och fundamenten blir det nya vägar, breddning och dikning av de befintliga, bergtäkter, kraftledning vid Storejens norra strand, grävningar och uppställningsplatser. Allt detta fragmenterar skogslandskapet.

Ingen hänsyn till fridlysta och skyddade arter

I överklagan anser föreningarna att Mark- och miljödomstolen inte har tagit någon hänsyn alls till fridlysta och skyddade arter. Något som de är skyldiga att göra enligt den EU-dom från mars 2021 som berör tillämpningen av Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Dessa direktiv omfattar många arter i området, bl a kungsörn, bivråk, järpe, gråspett och fiskgjuse samt flera fladdermusarter.

Ore Skogsrike, foto: Bengt Oldhammer

Västlig taiga är en starkt minskande naturtyp

Det planerade vindkraftsområdet utgörs av den starkt minskande EU-naturtypen västlig taiga, dvs naturlig gammal granskog eller tallskog. Enligt EU:s habitatdirektiv måste vi bevara västlig taiga för att Sverige ska uppfylla kravet på gynnsam bevarandestatus men den planerade vindkraften påverkar den negativt. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen betonar att Sverige inte når sina miljömål och att 14 av 15 naturtyper inte har tillfredsställande kvalité i Sverige, något som domstolen måste beakta.

Hydrologin påverkas negativt

Områdets hydrologi tas upp i överklagan – att eftersom Miljödomstolen inte tagit hänsyn till att hydrologin kommer att påverkas av vindkraftsparkerna, bl a finns den starkt hotade flodpärlmusslan (EN) i närheten. Arten är fridlyst och finns listad i EU:s Art- och habitatdirektiv.  

Kämpat i många år

Redan 2014 lämnade wpd in en tillståndsansökan för vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län meddelade tillstånd 2016. Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen överklagade beslutet 2020 till Mark- och miljödomstolen som återförvisade målet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Nu i höst kom beskedet från Mark-och Miljödomstolen att wpd får uppföra vindkraftverken- och det är därför som föreningarna nu överklagar domstolsbeslutet till Mark- och Miljööverdomstolen.

Bybor är emot vindkraftsplanerna

28 bybor i Håven som ligger ett par kilometer från Lannaberget har skrivit ett brev till Naturskyddsföreningen beträffande vindkraftparkerna. De lyfter fram att wpd har inte hållit något samråd sedan 2015 och att flera fastigheter bytt ägare sedan dess. När man återremitterade ärendet till Miljöprövningsdelegationen för förnyad handläggning, så blev det inget nytt samråd. Byrborna skriver i brevet:

– Det har inte varit något möte på minst åtta år. Det är orimligt länge sedan. Då bodde 18 personer i byn. När vi hörde om detta, trodde vi att det rörde sig om några enstaka vindkraftverk. Men det rör sig om 35 stycken vid Lannaberget, tre kilometer, fågelvägen, från Håven och 80 stycken några kilometer åt andra hållet, vilket betyder att oljudet skulle komma från två håll.

De skriver också att förutom tystnaden som finns i området är även djurlivet där unikt med bland annat björn, varg, lodjur, slaguggla, kungsörn och fladdermöss.

Tre naturreservat ligger nära

Den planerade vindkraftsparken på Broboberget ligger mycket nära tre naturreservat med höga naturvärden: Trollmosseskogens naturreservat, Gåsbergets naturreservat samt Ålkarstjärnarna. I Gåsbergets naturreservat finns en av Sveriges främsta bevarade lövbrännor. Fågellivet i lövområdet är mycket rikt och med tanke på närheten till vindkraftparken finns risken att det påverkar fåglarna negativt.

Man ska ta fyllnadsmaterial från en bergtäkt vid Stortrollmosseberget och köra materialet rakt genom Trollmosseskogens naturreservat. Bergstäkten är till för vindkraften eftersom man behöver krossat bergsmaterial till fundamenten. Beslutet om bergtäkten har Naturskyddsföreningen också överklagat, men de har inte fått gehör för sina invändningar.

Ekopark och värdetrakt intill

Vindkraften kommer att omringa hela den närbelägna Ekoparken Ejheden. Hela området ingår i Gåsbergets värdetrakt men det struntar inte bara vindkraftsbolaget wpd i, utan även skogsbolaget Sveaskog och myndigheterna.

Vindkraftparkerna kommer också att påverka rekreationsmöjligheter som friluftsliv och turism negativt. Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen i Rättvik säger:

-Vi tror att dessa båda parker kommer att menligt inverka på lusten att besöka området och kommer att påverka djur och växter, det vill säga missgynna den biologiska mångfalden. Ett jättestort industrilandskap mitt ute i vildmarken.

Ett av Nordvästra Europas största tallnaturskogslandskap förstörs

Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sverige nedanför fjällen vilket gör Ore Skogsrike unikt. De värdefulla skogsområdena i Ore Skogsrike har dock minskat under de senaste åren. Sveaskog avverkade drygt 600 hektar skog med höga naturvärden i Ore Skogsrike mellan åren 2013-2017. Man har avverkat flera skogar med höga naturvärden sedan dess och fler är planerade för avverkning.

I överklagan tar Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen upp fler punkter, läs hela överklagandet här.

Kontakt:

Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen Rättvik, 070-668 7146, margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se

Tidigare artiklar om vindkraftsplanerna i Ore Skogsrike:

Wpd får bygga vindkraftsparker i Ore Skogsrike

Inget moratorium i Dalarna för vindkraftsutbyggnad

Två vindkraftsparker i Ore Skogsrike trots höga naturvärden