I juli i år drog FSC-certifierade skogsbolaget SCA tillbaka en avverkningsanmälan av en 150-årig stavatallskog vid Gillberget i Ånge kommun. I skogen finns flera naturvårdsarter, bland annat de rödlistade och sårbara vedsvamparna fläckporing (VU) och gräddporing (VU).

SCA drog tillbaka sin avverkningsanmälan av den värdefulla stavatallskogen vid Gillberget i somras. Foto: Privat.

Glädjande besked om återkallad avverkningsanmälan

Det var i juni i år som Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp skickade in ett FSC-klagomål till SCA och begärde att SCA stoppar sina avverkningsplaner vid Gillberget, knappt 3 km nordost om Överturingen. En månad senare återkallade SCA sin avverkningsanmälan.

–  Glädjande besked, anser Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp.

Skogen vid Gillberget utgörs av en ca 150-årig stavatallskog i bitvis kuperad terräng. Skogen har uppkommit naturligt efter brand. De likåldriga tallarna i skogen kan ge ett intryck av att vara klena och unga medan de i själva verket är senvuxna och gamla. De har konkurrerat med varandra om näring och ljus genom åren vilket gör att en del av tallarna självgallras och dör. I skogen finns även inslag av asp, björk och senvuxna granar. Fågelbohål finns i flera av asparna i en ostsluttning. Död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier finns allmänt i skogen, även grövre lågor i senare nedbrytningsstadier. 

Inventerare från Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp hittade vid ett kortare besök i den avverkningsanmälda skogen totalt 16 naturvårdsarter varav 8 rödlistade arter. De två sårbara vedsvamparna fläckporing (VU) och gräddporing (VU) hittade under gamla tallågor. Dessa svampar indikerar tallnaturskogar med höga naturvärden. Skogen utgör även en viktig livsmiljö för de fridlysta skogsfåglarna spillkråka (NT) och orre.  

Det finns död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier i skogen vid Gillberget. Foto: Marielle Löthman.

Läs tidigare artiklar om SCA:s avverkningar: SCA avverkade skyddsvärd kalkbarrskog, SCA planerar avverka skog med rikt fågelliv, SCA har kalavverkat skog med mycket höga naturvärden, SCA planerar avverka skog med rödlistade arter: ”Obegripligt!”