Idag demonstrerade ett 20-tal personer från bl.a. Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen och Fridays for Future utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Budskapet var kristallklart: Stoppa förlusten av livsmiljöer och avverkningen i de återstående naturskogarna – SCA, dags att erat ansvar ta!

Ett 20-tal personer samlades för att demonstrera utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Foto: Kristina Bäck.

Maria Kuylenstierna, medlem i Skydda Skogen, hälsade välkomna och inledde med tal:

– Vi har samlats här idag för att fokusera på en av den långa rad av arter som idag hotas av utrotning och förlust av livsmiljöer i Sverige. Fjärilen trolldruvemätare är en av dem. Fjärilen är starkt hotad av aktiviteter som kalavverkning och skyddsdikning. Idag finns arten kvar endast på ett fåtal platser.

I början av året avverkade SCA en skyddsvärd kalkbarrskog vid Mörtsjöbodarna. I den nu avverkade skogen fanns flera fynd av den starkt hotade trolldruvemätaren (EN). Fjärilen lever i äldre barrdominerade skogar med högörter och är knuten till kärlväxten trolldruva. Trolldruvemätare ingår i ett åtgärdsprogram för bevarande av arten och bedöms finnas på endast ca 33 lokaler i hela Sverige.  

Demonstrant håller upp en trolldruvemätare gjord av tyg: ”SCA – varför förstörde ni mitt hem vid Mörtsjöbodarna?”. Foto: Kristina Bäck.

Nils Hydén, biolog och expert i SLU Artdatabankens rödlistekommitté för fjärilar, är starkt kritisk mot SCA:s avverkning av trolldruvemätarens livsmiljö vid Mörtsjöbodarna. Han säger i en intervju på Natursidan:

– Det som skett är givetvis fullkomligt oacceptabelt från ett av landets större skogsbolag som dessutom haft att göra med trolldruvemätare liksom flera andra skyddsvärda arter under många år! SCA påstod att löv skulle gynnas, men någon sådan hänsyn kan jag inte se alls! Löv har sågats ner och inte bara det – även torrakor har tagits ner på kalhyggena!

Han fortsätter:

– Oavsett vad SCA försöker förklara för oss är det helt klart att ett gruvligt stort fel har begåtts. De har än en gång helt misslyckats med att förstå trolldruvemätarens livsmiljökrav. Det jag ser är att SCA gärna använder naturvård som fernissa på sin vinstjakt, hur länge ska dessa skövlingar få fortgå? Bara SCA självt kan bevisa att de i verkligheten lever upp till det ansvar de säger sig värna.

Vad krävs av Sverige för att inte fjärilen ska utrotas i landet?

– Vi vet var fjärilen har förekomster i landet, det är där många tajgaskogar måste lämnas kvar. Inga kalhyggen! Utdöendeskulden för arten är av allt att döma redan stor. Jag undrar när artens ”tipping point” nås, dvs när fragmenteringen gått så långt att den knappt eller inte alls kan sprida sig till andra lämpliga skogar och varje isolat utsätts för allt större utdöenderisker av slumpmässiga orsaker.

Demonstranter från bland annat Fridays for Future på plats utanför SCA:s huvudkontor. Foto: Kristina Bäck.

Maria Kuylenstierna, medlem i Skydda Skogen, fortsätter i sitt tal:

– I Sverige är kalhyggesbruket en av de största orsakerna till förlusten av livsmiljöer. Runt 2000 arter hotas idag av kalhyggesbruket och vi har inte råd att förlora flera av de återstående naturskogar. Trolldruvemätaren och de andra starkt hotade arter i vårt land är helt beroende av våra kvarvarande naturskogar. Vi uppmanar SCA att omgående se till att följa internationella avtal och skydda dessa livsmiljöer, stoppa habitatförlusten och avverkningarna i de återstående naturskogarna.

Demonstranterna skanderade därefter ”Fjäril eller SCA, jag tar fjäril varje dag” och ”SCA, SCA, SCA – dags att erat ansvar ta!”.

Deltagarna på demonstrationen önskade att få överlämna ett inramat foto på trolldruvemätaren liksom före- och efterbild på den nu avverkade skogen vid Mörtsjöbodarna till SCA med frågeställningen:

– På vilket sätt har SCA utvecklat trolldruvemätarens livsmiljö i Mörtsjöbodarna, Ragunda kommun?

Inramat fotografi på trolldruvemätaren samt före- och efterbild av den avverkade skogen vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun. På vilket sätt har SCA utvecklat trolldruvemätarens livsmiljö vid Mörtsjöbodarna? Foto: Kristina Bäck.

SCA valde att inte öppna sin entrédörr för deltagarna på demonstrationen. Deltagarna lämnade därför det inramade fotot och en tillhörande text utanför entrédörren.

Demonstrationen avslutades med ett tänt ljus till minne av trolldruvemätaren och alla andra arter som hotas av utrotning på grund av förlust av livsmiljöer.

Två demonstranter från Skogsvärn Skogsnäs med en banderoll med ”Vi vill bevara en hållbar livsmiljö”. Foto: Kristina Bäck.

Kontaktperson: Maria Kuylenstierna, medlem i Skydda Skogen, maria.kuylenstierna@gmail.com, tel. 070-274 99 89

Läs mer om trolldruvemätaren – gammelskogens hotade fjäril på Natursidan här.

Listan är lång på alla skogar med höga naturvärden som det FSC-certifierade skogsbolaget SCA planerar avverka eller redan har avverkat de senaste åren. Några artiklar med exempel på SCA:s avverkningar och avverkningsanmälningar senaste åren:

SCA avverkade kalkbarrskog trots kännedom om starkt hotad art

SCA planerar avverka nyckelbiotop med 90- tal naturvårdsarter

SCA planerar avverka skog med rikt fågelliv

SCA har avverkat skog med mycket höga naturvärden- ett brott mot FSC, miljöbalken och artskyddsförordningen

SCA planerar att avverka skog med rödlistade arter:”Obegripligt!”

Högberget i Sollefteå kommun – gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA

Flistersjöskogen i Ånge kommun – 140-årig tallskog avverkningsanmäld av SCA

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begär att SCA inte avverkar Vackerbackhöjden i Sundsvalls kommun

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården

SCA bryter mot FSC-kriterier – vill avverka över 40 hektar naturskog med rödlistade arter

SCA vill avverka naturskog med 26 rödlistade arter trots kännedom om skyddsvärdet

SCA vill avverka unik stavatallsskog i Jämtland, Skogsgruppen: ”Ofattbart”

SCA planerar att avverka en nyckelbiotop med 40 naturvårdsarter