Lappmes, en art som rödlistats som nära hotad (NT) på grund av skogsbruket, från Wikipedia

Här är ett axplock från vad föreningen Skydda Skogen har engagerat sig i under 2020. Skydda Skogen har bland annat vunnit Naturkompaniets Naturbonus, skrivit flera brev till myndigheter om avverkningshotade skogar, skrivit FSC klagomål och överklaganden. En skogsresa till Estland, Forskningsresan och ett seminarie om Half Earth ställdes in på grund av Corona. Vi som skött Skydda Skogens hemsida under 2020 heter Birgitta Tulin, Amanda Tas och Kristina Bäck. God fortsättning önskar vi alla läsare!

Januari

Varför ljuger skogsindustrin? Det skriver Thomas Tidholm i en artikel och syftar på skogsindustriernas påkostade reklamkampanj Svenska Skogen. Är skogsnäringen desperat? Är den hotad? Det vore lite märkligt med tanke på att näringen redan har hela makten över skogen.

Ett 20-tal internationella miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, uppmanar i ett öppet brev  Estlands regering att ta hänsyn till klimat och biologisk mångfald i landets utvecklingsplan för skogen som gäller till 2030.

I en ny rapport skriver Birdlife Sverige om den allvarliga situationen för flera av Sverige skogsfåglar. I rapporten poängteras att inventeringen av nyckelbiotoper bör återupptas och utökas. En sammanfattning av rapporten finns på Skydda Skogens hemsida.

Skydda Skogen välkomnar EU:s ökade ambition om att minst 30% av EU:s yta ska bli skyddade naturområden. EU-parlamentet säger att de vill se bindande målsättningar både på EU nivå och globalt som ett framtida Parisavtal för biologisk mångfald. Michael Nilsson från Skydda Skogen säger: ”Läget för den biologiska mångfalden är akut och det är mycket bra att även EU nu inser detta och är beredd att införa kraftfulla och för medlemsstaterna bindande åtgärder”.

På sin hemsida uppmärksammar Skydda Skogen Ulrika Krynitz (fd styrelseledamot i Skydda Skogen) och Håkan Strotzs nystartade blogg Skogens matrix. Bloggen problematiserar, inspirerar och ger tips till skogsägare om hur man kan förvalta sin mark.

På sin hemsida uppmärksammar Skydda Skogen att Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå och Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, skriver ett öppet brev till SveaskogBrevet kritiserar Sveaskogs försäljning av skogsmark inom samebyarnas renbetesmarker som sker över huvudet på samebyn. Det går inte att bedriva rennäring utan betesmark.

”Skogsskötsel med nya möjligheter” är en ny rapport från Skogsstyrelsen och enligt Skydda Skogen är det i princip en partsinlaga från skogsnäringen. Rapporten förespråkar ökad produktion- intensivare skötsel, gödsling, dikning och främmande trädslag. ”Det är märkligt hur en myndighet kan producera en så ensidig rapport. Skogen är en fråga för hela samhället, inte bara skogsnäringen.” säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen. 

Södra har avverkat skadat nyckelbiotoperv vid sjön Risten, Östergötland. Foto: Mikael Schulin.

Februari

Skydda Skogen uppmärksammar ett öppet brev från Leif Lundberg från Maskaure sameby, skogskämpen Björn Mildh och Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Luleå till Sveaskog. De poängterar att Sveaskog måste respektera samernas rättigheter. Är avverkning av naturskogar i fjällkommunerna viktigare än urbefolkningens rättigheter? 

Skydda Skogen skickar mail till alla EU parlamentariker och till EU-kommissionen och uppmanar dem att agera mot avverkningen av norra Europas sista oskyddade naturskogar. Skogsavverkningen drivs på av Skogsindustrierna, LRF och Centern som för lobbying i EU om att det är klimatneutralt att avverka och producera fler skogsprodukter.

I februari skrev Skydda Skogen under ett öppet brev tillsammans andra internationella miljöorganisationer för att stoppa kalavverkning av unik urskog i Rumäniens nationalparker, Natura 2000-områden och naturreservat. Avverkningarna har pågått i flera år inför ögonen på EU och med stöd av Rumäniens regering. Strax därefter vidtog Europeiska kommissionen rättsliga åtgärder mot rumänska myndigheter för olaglig avverkning.

På initiativ av Skydda Skogen skickar 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare ett upprop till ministrar, riksdagsledamöter och statliga myndigheter. Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Samtidigt publicerar Skydda Skogen en debattartikel i Altinget om detta tillsammans med över 25 svenska miljöorganisationer.

Leif Lundberg från Maskaure sameby, Björn Mildh, Johanna Nilsson och Marcus Lidström från Naturskyddsföreningen i Luleå/Norrbotten skickar ett öppet brev till Sveaskog. De kritiserar att samebyarna blir överkörda i de så kallade samråden med Sveaskog som sker innan avverkning.

ett pressmeddelande från föreningen framgår att skogsägarföreningen Södra har avverkat minst 20 hektar nyckelbiotoper, skogliga värdekärnor och utpekade skogar för reservatsbildning vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Erland Lindblad och Mikael Schulin har drivit detta, båda medlemmar i Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen.

Sverige håller fanan högt när det gäller miljöfrågor men landets skogspolitik medför förödande konsekvenser och EU måste agera för att stoppa det, skriver Julian Klein talesperson i Skydda Skogen tillsammans med 5 internationella organisationer i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet och Euractiv. 

Den värdefulla men oskyddade tallskogen vid Försjön i Mönsterås kommun. Foto: Erland Lindblad.

Mars

Skydda Skogen uppmärksammar ett förslag om kalhyggesfritt skogsbruk och återställande av utdikade våtmarker. Förslaget har skickats in till Mönsterås kommun i Kalmar län. Förhoppningen är att kommunen blir en föregångare inom skogsbruk.

En begäran om nyckelbiotopsinventering i ett stort och oskyddat naturskogsområde vid Försjön i Småland skickas till Skogsstyrelsen av Skogsgruppen i Oskarshamn, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb med stöd av Skydda Skogen. Sammanlagt har 56 naturvårdsarter, varav 21 rödlistade, påträffats i området. Jan Brenander från Fågelklubben i Oskarshamnsbygden och Erland Lindblad medlem i Naturskyddsföreningen har drivit frågan.

en replik i Altinget skriver talespersonen Julian Klein från Skydda Skogen tillsammans med 20 organisationer: Skogsstyrelsen bör tillsammans med länsstyrelserna och Naturvårdsverket bilda en krisgrupp som ser till att befintlig lagstiftning tillämpas. Vi måste förhindra förlust av biologisk mångfald i skogsbruket.

Julian Klein, talesperson i Skydda Skogen, och fem andra organisationer svarar Skogsstyrelsens generaldirektör i en  kommentar i Euractiv att dagens skogsbruk hotar både den biologiska mångfalden och klimatet. Sveaskog vill avverka 32 skogar omfattande totalt 400 hektar i Maskaure sameby. Skogsbolaget har dessutom sålt över 9 000 hektar skogsmark inom samebyns renbetesområde utan att samråd hållits innan och fler skogsfastigheter är till salu. Ett öppet brev till Sveaskog om detta publiceras på hemsidan.

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen skriver en debattartikel i Sundsvalls Tidning tillsammans med medlemmar från Naturskyddsföreningen och Älvräddarna: Prästskogen vid naturreservatet Haverö strömmar har förvandlats till ett kalhygge!

Äntligen slutar Energimyndigheten köpa klimatkompensation från det norska företaget Green Resources. Kompensationen har bestått av storskaliga tallplantager i Kachung i Uganda, som orsakat miljöförstöring och stort lidande för lokalbefolkningen. Skydda Skogen har tidigare skickat protestbrev mot detta och uppmärksammat frågan under flera år.

Bedriver kyrkan olaglig avverkning i Mönsterås kommun? Växjö stift började avverka en skog i Kalmar län trots att de informerats av ideell naturvård om att skogen hyste rödlistade arter och signalarter. Jan Brenander från Fågelklubben i Oskarshamnsbygden och Erland Lindblad medlem i Naturskyddsföreningen har engagerat sig i detta.

ett öppet brev till Sveaskog skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen att samernas nej till avverkning skall respekteras och resterande betes- och naturskogar skall sparas, inte huggas.

Ett 20-tal internationella miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, uppmanar Estlands regering att ta hänsyn till klimat och biologisk mångfald i landets utvecklingsplan för skogen som gäller till 2030. 

Skydda Skogen uppmärksammar att en mycket värdefull kalkbarrskog längs med Pauliströmsån i Hultsfreds kommun i Kalmar län är planerad för avverkning. Totalt har 50 naturvårdsarter varav 25 rödlistade arter hittats i eller intill den avverkningsanmälda skogen. Erland Lindblad, medlem i Skogsgruppen i Oskarshamn har skrivit brev till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

en debattartikel i Aktuell Hållbarhet uppmärksammar Kristina Bäck och Elin Götmark i Skydda Skogen att det produktionsinriktade skogsbruket i naturreservat – bland annat i Hedlandets naturreservat och i Tyresta naturreservat, måste stoppas.

Tallnaturskog i Gällivare kommun. Foto: Privat.

April

ett pressmeddelande skriver Skydda Skogen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Norrbotten att det är skandal att Sveaskog har avverkat en 200-årig naturskog vidMelakträsk – Långtjärneni Arvidsjaurs kommun. Sveaskog svarar i en kommentar på sin hemsida att de visat stor naturhänsyn vid avverkningen. Denna kommentar bemöts av föreningarna.

Skydda Skogen gör en ny broschyr om skog och klimat. I den framgår att för att minska skogsbrukets påverkan på klimat och biologisk mångfald krävs ökat skydd av naturskog. Resten av skogen ska brukas med kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder.

Flera organisationer, däribland Skydda Skogen – kräver i ett öppet brev att skogsägarföreningen Södra inte avverkar en endaste värdekärna, nyckelbiotop eller skog till inom reservatsförslaget vid Risten i Östergötland.

Politiker i Ljusdals kommun vill avverka skogar över 120 år för att stärka kommunkassan. Skydda Skogen uppmanar kommunen att istället bli en föregångare i hållbarhet genom att skydda alla skogar med höga naturvärden och övergå till ett kalhyggesfritt skogsbruk.

Sveaskog planerar att inte bara avverka ca 400 hektar naturskog utan även avverka sparade hänsynsytor och kantzoner inom Maskaure samebys renbetesområde i Arjeplogs kommun. Sveaskog har varken respekt för Maskaure sameby, rennäring eller gällande lagar, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna NilssonMarcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog som publiceras på hemsidan.

Skydda Skogen uppmärksammar att Sveaskog har avverkat gamla tallar och lövträd vid Muleglo i Västerviks kommun. Detta trots att det står tydligt i avverkningsanmälan att tall och löv inte ska avverkas. Enligt Sveaskog är det på grund av granbarkborrar som det avverkas, men det är inte granar som har fällts.

Åtta föreningar, däribland Skydda Skogen, har skrivit ett öppet brev till Sveaskog att genast avbryta avverkningsplanerna av en nyckelbiotop och att inte avverka fler värdefulla skogar i Ekoparken Hornsö, Kalmar län. 

Unnån och de intilliggande svämskogarna har  föreslagits att bli naturreservat. Foto: Bengt Oldhammer.

Maj

Skydda Skogen uppmärksammar att delar av en skog omfattande knappt 4 hektar på ön Istergås i naturreservatet och Natura 2000-området Misterhults skärgård i Oskarshamns kommun i Kalmar län ska huggas. På hemsidan uppmärksammas även avverkningar vid Unnån i Dalarna. Ett exempel på hur grön infrastruktur kvaddas på grund av bristande resurser och bristande politisk vilja.

Flera föreningar, däribland Skydda Skogen, svarar på Sveaskogs kommentar gällande det öppna brevet Avverka inte fler värdefulla skogar i Ekopark Hornsö.

Skogsstyrelsen klassar moränåsar i myrland som nyckelbiotoper men trots det och samernas nej så ska de avverkas. Maskaure sameby i Arjeplogs kommun har vid samråd med Sveaskog sagt nej till avverkning av naturskogen på åsarna två gånger. Men samernas nej respekteras inte av Sveaskog, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog som publiceras på hemsidan.

Skydda Skogen protesterar mot bygget av SCA:s logistikpark i Petersvik, Sundsvall, bland annat genom debattartikel, inventering och skrivelser. Från Skydda Skogen är Fredrik Nilsson och Nils-Erik Norrby drivande för att stoppa skövlingen.

Den 22 maj brukar Skydda Skogen uppmärksamma FN:s dag för biologisk mångfald. En ”Manifestation för Biologisk Mångfald” har hållits i centrala Stockholm i tre år i rad. I år blev det ingen manifestation på grund av riskerna med Corona. Istället skrevs en artikel på hemsidan för att uppmärksamma dagen.

I ett remissvar kritiserar Skydda Skogen den statliga utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) om hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 genom att fånga in och lagra koldioxid. Skydd av skog måste prioriteras och utsläppen från både fossila bränslen och biobränslen måste hastigt ner för att motverka klimatförändringarna, skriver Skydda Skogen.

Sveaskog planerar att avverka en 200-årig talldominerad barrblandskog i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun trots att samebyn säger nej till avverkningen. Är det respekt och samverkan på lika villkor när Sveaskog inte godtar samernas nej till avverkning, frågar sig Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog som publiceras på hemsidan.

Svartoxen behöver murkna stormfällda granstockar. Foto: Wikipedia Commons.

Juni

Friluftsbutiken Naturkompaniet skänker varje år en procent av det totala belopp som deras medlemmar handlar för under ett år till ett natur- eller miljövårdsprojekt. Medlemmarna i kundklubben Naturkompaniet 365 röstar fram sina favoriter utifrån ett tiotal nominerade organisationer och projekt. I år nominerades Skydda Skogen till Naturbonusen och blev en av vinnarna! Pengarna ska gå till att sammanställa kartor och data över skyddsvärda skogar för att därefter ta fram faktabaserade förslag som kan hjälpa Sverige att nå miljömålet Levande skogar. Ansökan till Naturbonusen var ett initiativ av Jon Andersson i Skydda Skogen.

Skydda Skogen, Östergötlands Skogsgrupp och Oskarshamns Fågelklubb ifrågasätter Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens agerande gällande de värdekärnor och nyckelbiotoper som tidigare avverkats av skogsbolaget Södra i reservatsförslaget vid sjön Risten i Östergötland. Höga naturvärden har förstörts och delar av nyckelbiotoper har avregistrerats.

Skydda Skogen uppmärksammar att cirka 40 hektar skog på Tannberget i Lycksele med 200-300 åriga träd ska avverkas av Svenska kyrkan. Lyckseleborna protesterar och över 300 personer har skrivit under en namninsamling. Naturskyddsföreningen har funnit rödlistade arter i skogen. Men Luleå stiftsjägmästare säger att det inte finns några naturvärden där. Skogen på Tannberget vill Luleå stift avverka för att få in pengar till sin verksamhet. 

Flera föreningar, däribland Skydda Skogen, skriver återigen brev till Sveaskog för att stoppa avverkningen av en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö.

Skydda Skogen lämnar ett yttrande till myndigheterna angående den pågående utredningen om att göra en ekopark i den södra delen av Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun. ”Det handlar både om landskapsvärden, som förstörs om delar av området fragmenteras genom skogsbruk, att värna de habitat för hotade arter som finns i området liksom att värna renskötselns intressen” sa Daniel Rutschman från Skydda Skogen. Även en film och en namninsamling har gjorts.

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen och Viktor Säfve skriver en debattartikel i Nerikes Allehanda som kritiserar Länsstyrelsens nya rapport om skog och klimat: ”Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv”. Rapporten, som är skriven av skogsnäringens egna forskningsinstitut Skogforsk och innehåller flera grundläggande faktafel.

Sveaskog vill avverka drygt 100 hektar hänglavsrik barrblandskog vid sjön Siebdniesjavrrie i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun. Skogen har höga naturvärden och är en viktig renbetesmark. Samerna säger nej till avverkningen men trots det vill Sveaskog bryta in en väg i området. I ett öppet brev till Sveaskog efterlyser Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna NilssonMarcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, respekt och samverkan på lika villkor.

Skydda Skogen skriver återigen brev till Södra, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och uppmanar dem att genast agera för att stoppa pågående avverkningar i reservatsförslaget Risten, Östergötland. Över 200 granar avverkades p g a barkborrar av Södra i en värdekärna som ligger i reservatsförslagets kärnområde. Är det rimligt att bekämpningsåtgärderna skadar naturvärdena mer än vad barkborrarna påstås göra?

Fredrik Nilsson i Skydda Skogen skriver om turerna kring exploateringen av Petersvik utanför Sundsvall. Där byggs SCA:s nya logistikpark, trots protester. Avverkning, schaktning och löftesbrott – kanske till och med lagbrott har skett. Skydda Skogen har tillsammans med Petersvikvännerna polisanmält det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB

Det är inte bara i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun som Sveaskog kör över samerna under sina samråd inför planerade avverkningar. Det finns ett 50-tal samebyar till som har regelbundna samråd med Sveaskog där skogsbolaget ofta är i överläge. Bemöt alla samebyar med respekt och som jämbördiga parter, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog.

Tyresta naturreservat. Genom att prioritera skydd av skog kan kolinlagringen öka.
Foto: Stina Bäckström – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Juli

Skydda Skogen skriver ett öppet brev till regeringen, riksdagen och myndigheter: Stoppa genast avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden! 

David van der Spoel i Skydda Skogen överklagar åtgärder mot granbarkborre i 168 naturreservat i Stockholms län. För att kunna utföra dessa åtgärder ska undantag göras från reservatsföreskrifterna. Skydda Skogen menar att varken avverkning eller utsättning av fällor ska få ske i skyddad natur.

En skog söder om Nyköping i Södermanlands län med 86 fynd av den ovanliga svampen bombmurkla- rödlistad som sårbar (VU), har avverkningsanmälts av Nyköpings kommun. Skydda Skogen är kritisk mot detta och skriver om det på sin hemsida.

En skog med 86 fynd av  bombmurkla- rödlistad som sårbar (VU) avverkningsanmäldes.
Foto: Staffdan Kirk, Wikipedia.

Augusti

På hemsidan informerar Skydda Skogen om granbarkborrar- att de är en del av det naturliga skogsekosystemet. Granbarkborrar är nyckelarter som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning för att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar. Birgitta Tulin, styrelseledamot i Skydda Skogen, skriver även om den åttatandade barkborrens fiender i skogen.

I augusti påbörjas en insamling för att köpa en skog i Sverige, med stöd av Skydda Skogen. Rebecka le Moine är initiativtagare till insamlingen.

Skydda Skogen uppmärksammar på hemsidan att 66 forskare i Polen har skickat ett öppet brev till landets miljöminister och till senatens talman om skogsbiobränslens negativa påverkan på biologisk mångfald. I Estland avverkas också stora mängder skog för att bli biobränsle som säljs i bl a Danmark. 313 estländare skickade ett offentligt brev till danska beslutsfattare och uppmanar dem att sluta stödja användningen av biobränslen. Sverige är med och driver på denna ohållbara utveckling.

Ikeas FSC-certifierade möbler är tillverkade av trä från skogar som avverkats illegalt i Ukraina. Detta enligt en undersökning utförd av den brittiska organisationen Earthsight. Nu pågår en internationell namninsamling som kräver seriösa förändringar från Ikea och hållbarhetscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC).

Sveaskog har fått en allvarlig anmärkning av sin FSC-certifierare för en planerad avverkning av den värdefulla naturskogen vid Lill-Skarja i Maskaure samebys renbetesmarker 2019. En inventering visar att skogen hyser rödlistade arter varav en skinnsvamp som aldrig tidigare påträffats i Sverige. Trots det har Sveaskog överklagat avvikelsen, skriver representanter från Naturskyddsföreningen i Norrbotten, Maskaure sameby och en filmfotograf.

På hemsidan uppmärksammas att Sveaskog tiger om hur deras ekoparker förvaltas. Naturturismexperten Per Jiborn har ställt flera frågor till Sveaskog om landets 37 ekoparker. Ett år senare har de flesta av hans frågor inte besvarats och nästan inga underlag har lämnats ut.

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skrivit till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Östersund och begärt en artskyddsutredning och tillsynsåtgärder för att stoppa avverkningarna i en skog i Jämtland med hundratals fridlysta orkidéer. Men Länsstyrelsen svarar att de tänker ”avsluta ärendet utan åtgärd”.

En skog med höga naturvärden som är en registrerad nyckelbiotop avverkningsanmäls av SCA vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun, Jämtland. Det är flera fridlysta och rödlistade fåglar, mossor, växter, lavar och svampar i skogen. Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen begär därför att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen och genomför en artskyddsutredning. 

Pärluggla i boreal skog. Foto: David Potrony.

September

Skydda Skogen uppmärksammar på hemsidan att EU:s vetenskapliga råd, European Academies of Science Advisory Council (EASAC), uppmanar beslutsfattare inom EU att ta hänsyn till koldioxidutsläppen från förbränning av biomassa.

Skyddade områden måste vara sammanlänkade, inte små och utspridda som nu för att bevara den biologiska mångfalden. Det framgår av en färsk rapport från IUCN, ”Guidelines for Conserving Connectivity through Ecological Networks and Corridors”. 

Skydda Skogen skickar ett brev till Skogsstyrelsen för att försöka stoppa avverkningen av 9 hektar skyddsvärd skog som ligger längs med Bohusleden, ca 6 km nordost om Ljungskile.

Flera skogar med höga naturvärden i Jämtland ska avverkas. Skogarna är inventerade ideellt men varken Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen har besökt dem eller agerat för skydd, trots att de har fått information om de höga naturvärdena. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp formulerar ett nytt brev till myndigheterna. I det skriver de att arter som guckusko och knärot (VU) är fridlysta vilket innebär att det är ett lagbrott att skada dess livsmiljöer och växtplatser.

Medlemmar från Skydda Skogen besöker Albin Björk och Viktor Jonsson som hungerstrejkar utanför Riksdagshuset i Stockholm. De kräver av regeringen att utlysa ett nödläge för klimatet och jordens arter och omedelbart handla för att minska klimatutsläpp till netto – noll år 2025 och inrätta ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet. 

Över 100 organisationer lanserar #Together4Forests som uppmanar EU till aktion för att rädda världens skogar. Skydda Skogen är med och stödjer initiativet. Anlagda bränder i Amazonas rasar för att möjliggöra storskaliga industrijordbruk. EU-marknaden som begär att varor produceras på tidigare skogsmark ger ytterligare bränsle till bränderna.

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp kräver att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen agerar gällande ännu en avverkningsanmäld skog med höga naturvärden i Västernorrlands län. Skogen har 46 naturvårdsarter varav 18 rödlistade arter. Föreningarna vill att en artskyddsutredning görs och att de höga naturvärdena säkerställs.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland ignorerar information om höga naturvärden och fridlysta arter i avverkningsanmälda skogar i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har gjorts.

Den av Sveaskog avverkningsplanerade skogen på Biellovare, Arjeplogs kommun. Foto: Björn Mildh

Oktober

Den 1 oktober 2020 började den nya standarden för certifieringen Forest Stewardship Council (FSC) att gälla, Skydda Skogen är kritisk för att den inte är hållbar: Kalhyggesbruk, markberedning, gödsling, dikning och främmande trädslag är fortfarande tillåtet. Naturhänsynen på hyggen är otillräcklig och baseras inte på aktuell naturvårdsforskning.

23 representanter från 16 organisationer skriver i ett öppet brev till regeringen, riksdagen och myndigheter att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre. 

En hänglavsrik naturskog med höga naturvärden på berget Biellovare, Arjeplogs kommun, är avverkningsplanerad av Sveaskog. Detta trots att Maskaure sameby har sagt nej till avverkning eftersom skogen ligger i byns renbetesmarker. Ett öppet brev har skickats till Sveaskog från en representant i samebyn, Norrbottens naturskyddsförening samt en filmfotograf.

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har varit och hittat fler rödlistade arter i de avverkningsanmälda skogarna vid Björkvattnet, Jämtland. Bland annat påträffades den sällsynta och rödlistade norska näverlaven. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat brev till myndigheterna. 37 naturvårdsarter varav 15 rödlistade arter finns i de nya avverkningsanmälningarna.

Skydda Skogen stödjer WeMove-namninsamlingen tillsammans med över 60 andra organisationer som uppmanar EU:s politiker och medlemsstater att sluta subventionera biobränsle från skogar. Istället bör det satsas på energieffektivisering och förnybara energikällor som faktiskt ger lägre koldioxidutsläpp. Skydd och restaurering av skogar måste prioriteras.

PEFC-certifierade Norra Skog har under sommaren avverkat två skogar med höga naturvärden vid lågfjället Uvksåjvve i Maskaure samebys renbetesmarker, Arjeplogs kommun. Detta trots att Norra Skog hade lovat att inte avverka på sommaren med hänsyn till rennäringen och för att undvika markskador. ”Jag har aldrig sett en sådan nonchalans för skogens naturvärden och rennäringens villkor,” skriver Björn Mildh från Norrbottens naturskyddsförening i ett öppet brev till Norra Skog.

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp skickar brev till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland för att stoppa avverkningen av en kalkrik skog intill Slåtthornets naturreservat i Östersunds kommun: Skog med fridlysta orkidéer ska inte avverkas! 

Mot nya avverkningsanmälningar vid Björkvattnet, Jämtland. Foto: Kristina Bäck

November

Lina Burnelius, styrelseledamot i Skydda Skogen, debatterar i Aftonbladet (28/10-2020): Våra skogar ska inte gå till biodrivmedel. Hon skriver även en slutreplik i Aftonbladet (2/11-2020): ”Gapet mellan vad som måste genomföras för att Sverige ska nå miljömålen och följa Parisavtalet, och den verklighetsbild som Svebio beskriver är skrämmande”.

I Pajala kommun har det statliga skogsbolaget Sveaskog gjort enorma hyggen utan att lyssna på samernas nej till avverkning. Bolaget har inte brytt sig om FN-konventionen ILO 169 om urfolkens rättigheter. Om detta skriver Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten i ett öppet brev till Sveaskog.

Skydda Skogen har startat en namninsamling mot avverkning pga granbarkborrar i skogar med höga naturvärden.

Linda Ellegaard Nordström, aktiv i föreningen Skydda Skogen håller föredrag på Hola Folkhögskola om situationen för Sveriges gammelskogar; om biologisk mångfald och enfald. Som ett exempel visas filmen Storskogen Karatj-Råvvåive.

Sveaskog pausar sin avverkning i Luokta-Mávas sameby, södra Norrbotten efter protester. Luokta-Mávas kräver att Sveaskog inte ska avverka. Sveaskog planerar avverka 700 hektar naturskog i området. Lina Burnelius från Skydda Skogen säger att det inte är tillräckligt och att Sveaskog måste dra tillbaka alla avverkningsanmälningar definitivt och skriftligen till Luokta-Mávas. Kravet kvarstår att Sveaskog officiellt och permanent ska freda de kvarvarande naturskogarna i hela SÁPMI, se 29 samebyars uttalande i AftonbladetÖppet brev till regeringen där Sámiid Riikkasearvi (SSR) uppmanar Sveriges regering att ta sitt ansvar för det skogsbruk statligt ägda Sveaskog bedriver.

Spillkråkan i Yxsjöskogen uppmärksammas i EU. Naturskyddsföreningen i Härryda och Skydda Skogen har arbetat för att bevara skogarna i Yxjöområdet länge. Frågan är uppe på EU-nivå och nyligen kom EU-domstolen med ett direktiv som kan tolkas som att skogen bör skyddas för framtiden i ett förslag till EU-domstolens beslut, som väntas 2021. Elin Götmark, talesperson från Skydda Skogen, säger att det är en vinst om det går igenom.

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp överklagar Skogsstyrelsens agerande gällande 11 avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden- totalt cirka 140 hektar, på olika platser i Jämtland.

Kristina Bäck från Skydda Skogen uppmärksammar att Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun avverkas av Sveaskog. Det är kalavverkat och sönderkört på flera ställen med vattenfyllda spår. Dessutom planeras 290 meter höga vindkraftverk nära reservatet. Om inte skogens arter och ekosystem är fredade inom de skyddade områden som finns, var ska de då vara fredade?

Fotograferna Marcus Westberg och Staffan Widstrand drar igång hemsidan skogsmissbruket.org och uppmanar allmänheten att översvämma nätet med bilder och videos av hur illa skogsmissbruket ser ut i Sverige. På sidan finns bilder och videos samt förslag på texter som vem som helst får använda i sociala medier, fotografens namn ska vara med under varje bild.

Renar i Luokta-Mávas Sameby. Foto: Anna Maria Fjellström.

December

Bioenergi och kortlivade skogsprodukter ingår fortfarande i EU:s Green Deal, trots att de ger upphov till koldioxidutsläpp och förstörda ekosystem. Målet är ett klimatneutralt EU till 2050 men EU-kommissionens förslag till ändringar gällande markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk – Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) är otillräckliga, enligt Skydda Skogen som har lämnat kommentarer.

Det tyska bolaget Wpd ska uppföra två stora vindkraftparker på Lannaberget och Broboberget i Ore Skogsrike, Dalarna.  Skydda Skogen har tidigare yrkat på att båda ansökningarna om tillstånd till vindkraftparkerna avslås. I skogarna finns flera nyckelbiotoper och områden med dokumenterat höga naturvärden. Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen ska överklaga beslutet.

Bevara mer skog för klimatet och för biologisk mångfald, stoppa kommersiell avverkning i skyddsvärda skogar, sluta med monokulturer och med produktion av bioenergi. Det är en del av den feedback som Skydda Skogen har lämnat till EU-kommissionen gällande restaurering av natur. Skydda Skogen har även lämnat feedback på EU:s skogsstrategi, EU Forest Strategy. Det är nödvändigt att EU:s medlemsländer höjer sina ambitioner för insatser till skydd av biologisk mångfald, skriver Skydda Skogen.

En nyckelbiotop vid Fäbodåsen i Ragunda kommun, Jämtland har avverkningsanmälts av det FSC-certifierade bolaget SCA. Skydda Skogen skickar in ett FSC klagomål till FSC, SCA och certifieraren DNVGL. Det bryter mot FSC certifieringen att avverka en nyckelbiotop. I skogen finns flera hotade arter bland annat 100 plantor av den fridlysta och rödlistade orkidén knärot. Även en nyckelbiotop har avverkningsanmälts vid Nybäcken i Ragunda kommun. Den utgörs av en smal remsa skog som har lämnats intill bäcken som hänsyn efter tidigare avverkningar. Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen ställer sig frågande till varför denna smala remsa har snitslats. 

Skydda Skogen uppmärksammar att en skog med höga naturvärden och 300-åriga träd vid Kulla i Småland har avverkningsanmälts av det FSC-certifierade företaget ATA Timber. Kronobergs skogsgrupp- som är en del av Naturskyddsföreningen, har gjort både FSC och PEFC klagomål eftersom en avverkning kommer att strida mot flera av certifieringarnas kriterier.

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat in FSC-klagomål gällande två avverkningsanmälda skogar i Bräcke kommun, Jämtland.  FSC-certifierade SCA vill avverka skogarna trots naturvärden, vilket bryter mot certifieringen. 

Över 160 miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, har i december lämnat över en miljon namnunderskrifter till EU. Organisationerna kräver en ny lag som skyddar världens skogar och de människor som är beroende av dessa skogar. 

Skydda Skogen har lämnat feedback på EU initiativet ”Sustainable finance – EU classification system for green investments”. Initiativet handlar om att skapa ett klassificeringssystem för en ”hållbar” ekonomi med fokus på EU:s miljömål. Skydda Skogen anser att biobränslen måste uteslutas ur förnyelsebardirektivet. Dessutom måste EU omdefiniera vad som är ett ”hållbart” skogsbruk.

Skydda Skogen uppmärksammar på hemsidan att Skogsstyrelsen kommer att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar under 2021. Beslutet har fått massiv kritik från både internt inom Skogsstyrelsen, andra myndigheter och organisationer. En demonstration mot beslutet ordnades av Naturskyddsföreningen i Strömstad vid Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla den 30 december. Demonstrationer skedde utanför Skogsstyrelsens kontor även på andra platser och en namninsamling har startats mot beslutet

Av Kristina Bäck