”De fyra skogsområdena vi inventerade har mycket höga naturvärden med en stor mängd rödlistade arter. Aktuella avverkningsanmälningar av det FSC-certifierade skogsbolaget SCA finns i ett av dessa områden.” Foto: Philipp Weiss

Fyra hotade skogsområden med höga naturvärden i gränstrakterna mellan Jämtland och Västernorrland undersöktes i somras under Forskningsresan till Naturvårdens Utmarker. Deltagarna fann över 3500 fynd av naturvårdsarter, dvs arter som indikerar höga naturvärden eller är hotade arter, delvis i avverkningsplanerad skog. ”Om Länsstyrelsen inte skyddar dessa områden är den sannolika följden att skogarna slutavverkas”, står det i den nyskrivna rapporten.

Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen ordnar varje år ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker”, en ideell inventeringsvecka av oskyddad skog som oftast äger rum i olika delar av norra Sverige. Östra Jämtland är en del av Sverige som har väldigt lite formellt skyddad skog, vilket är en anledning till varför Forskningsresan gick dit i år. Forskningsresan 2022 som anordnades på andra sidan länsgränsen, i Västernorrlands län, lärde oss att detta är delar av landet som är mycket artrika, på ett sätt som sticker ut i ett nationellt perspektiv. Idag behöver vi skydda alla naturskogsområden om vi ska nå Sveriges och EU:s miljömål.

Det är hög biologisk mångfald i de undersökta skogarna, här vid Tokberget. Trots detta ingick inte de inventerade skogarna i Länsstyrelsens planerade naturreservat 2023 och de är redan delvis avverkningsanmälda. Foto: Klas Magnusson
Rikligt med garnlav (NT) vid Tokberget norr om sjön Horten. Foto: Klas Magnusson

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen och som deltog i Forskningsresan säger:

-De fyra skogsområdena vi inventerade har mycket höga naturvärden med ett stort antal rödlistade arter. Aktuella avverkningsanmälningar av det FSC-certifierade skogsbolaget SCA finns i ett av dessa områden. Vi vill att de tre skogsområdena vid sjön Horten ska ingå i Länsstyrelsens naturreservatsförslag och att det fjärde naturskogsområdet på 380 hektar vid Örasjöberget blir formellt skyddat. I rapporten framgår de höga  naturvärdena och vad som riskerar att gå förlorat om markägarna hugger ned skogarna.

Vid Tokberget, norr om sjön Horten. Gott om nedfallna träd och lågor som berikar den biologiska mångfalden. Foto: Klas Magnusson

Tre skogsområden ingår inte i planerat reservat trots höga naturvärden

Tre av de inventerade områdena ligger nära sjön Horten, norr om Ytterhogdal, där Länsstyrelsen planerar ett naturreservat. Markägare är SCA förutom ett område vid Tokberget som ägs av Svenska Kyrkan. Men ingen av dessa tre skogsområden ingick i Länsstyrelsens reservatsplaner 2023 och är delvis redan avverkningsanmälda, trots höga naturvärden. Söder om sjön är det brandpräglad stavatallskog, vilket är ovanligt, och norr om sjön är det barrblandskog med mycket höga naturvärden. I rapporten kan en läsa:

”I detta område finns troligen Sveriges mest livskraftiga populationer av flera hotade vedsvampar, såsom urskogsporing, urskogsticka, kolticka och kritporing. Alla utom kritporing, som är rödlistad som akut hotad (CR), är upptagna som starkt hotade (EN) i Artdatabankens rödlista 2020.”

Forskningsresan 2023 vid Örasjöberget: 380 hektar sammanhängande tallnaturskog som möter alla krav som ställs på ett potentiellt naturreservat. I skogen planerar det FSC-certifierade skogsbolaget SCA att avverka på tre ställen. Foto: Klas Magnusson

SCA planerar avverkningar i tallnaturskog med höga naturvärden

Det fjärde området som Forskningsresan inventerade ligger vid Örasjöberget, öster om Ytterhogdal, och består av 380 hektar sammanhängande tallnaturskog. I skogen planerar markägaren- det FSC-certifierade skogsbolaget SCA, att avverka på tre ställen. I rapporten framgår att området möter alla krav som Länsstyrelsen ställer på ett potentiellt naturreservat. Länsstyrelsen bör därför prioritera området för formellt områdesskydd, annars kommer SCA att avverka och fragmentera det. FSC är en certifiering som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Men att kalavverka skog med höga och mycket höga naturvärden är långt ifrån hållbart.

Om Forskningsresan

Forskningsresan är en ideell inventeringsinsats där runt 50 personer med olika kunskaper, olika åldrar, och bakgrund brukar delta. Artkunskaper är inte ett krav, nybörjare på inventering lär av experter med mångårig erfarenhet. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar.

Läs rapporten från Forskningsresan 2023 här.

Kontakt

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, 070-678 74 23, elin.gotmark(@)skyddaskogen.se