Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Domstol tvingar Skogsstyrelsen att ta hänsyn till nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område med skog som har höga naturvärden. Gammelskog i naturreservatet Eggarna, Dalarna. Foto: Wikimedia Commons

Skogsstyrelsen måste fortsätta visa registrerade nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden, i sina digitala karttjänster och använda dem som ett underlag i tillsynen av skog. Det står klart efter en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Avregistrering av nyckelbiotoper på markägarens begäran kommer inte heller längre vara möjlig.

2021 slutade Skogsstyrelsen registrera nyckelbiotoper och markägare har även kunnat få dem avregistrerade.  Detta skedde efter krav från Centerpartiet i den förra regeringen. Något som väckte protester från miljörörelsen. Helt oacceptabelt, enligt Skydda Skogen som 2021 kommenterade:

-Det innebär att mer skog med höga naturvärden kan avverkas, vilket går mot våra miljömål och internationella åtaganden. Naturskog med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas och en myndighet som Skogsstyrelsen ska se till att det sker, inte böja sig för skogsnäringen.

Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor med nyckelbiotoper (röda). Det är dessa som har blivit avregistrerade.

Skogsstyrelsen gynnar skogsnäringen framför att nå miljömål

Sedan 2021 har skogsägare och bolag fortsatt att avverka skogsområden med höga naturvärden. Det har varit upp till markägaren själv att hitta och registrera nyckelbiotoper, något som sällan sker. Skogsstyrelsen har dessutom dolt nyckelbiotoper i kartorna på begäran av markägare. Bland annat dolde Skogsstyrelsen 9 225 nyckelbiotoper i sina kartor efter begäran av fyra skogsbolag: Stora Enso, Person Invest, Karl Hedin och Kopparfors. Skogsstyrelsen har under generaldirektören Herman Sundqvists ledning fortsatt att gynna skogsnäringen framför att nå miljömålen.

Erland Lindblad biolog kommenterar:

-Skogsstyrelsens systematiska nedmontering av naturvården sedan 2016 gör att myndighetsledningen alltmer framstår som en skogsnäringspolitiskt idéstyrd myndighet. I förlängningen leder det till att svenska staten bidrar till ekocid och att oersättliga naturvärden förstörs.

Skogsstyrelsen ska inte återregistrera nyckelbiotoper som de avregistrerat

Skogsstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande att det inte är aktuellt att återuppta inventering och registrering av nya nyckelbiotoper. Detta eftersom ”Skogsstyrelsen inte har något sådant uppdrag”, enligt Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör. Han säger:

– Regeringen har uttalat att Skogsstyrelsen bör upphöra med inventering och registrering av nyckelbiotoper och bedömningen är då att detta också omfattar att återregistrera en nyckelbiotop.

Erland Lindblad kommenterar:

– Att inte skyndsamt återregistrera nyckelbiotoperna visar på ett kunskapsförakt och en oseriös, närmast föraktfull inställning till naturen och myndighetens naturvårdsuppdrag. Det visar även på en bristande respekt inför domstolsbeslut som gränsar till domstolstrots.

Skogsstyrelsen skriver att de har helt eller delvis avregistrerat cirka 150 registreringar av nyckelbiotoper efter begäran av skogsägare och cirka 70 registreringar efter domstolsavgöranden. Men det är många fler än så, för siffran inkluderar inte de stora skogsbolagen. Skogsstyrelsen skriver: ”Bolagen och storskogsbruket har ansvarat för sina egna inventeringar och de nyckelbiotoperna berörs inte”. Erland Lindblad är kritisk:

– Att ha koll på och registrera höga naturvärden som nyckelbiotoper är en absolut grundförutsättning för att Skogsstyrelsen ska kunna bedriva en seriös tillsynsverksamhet värt namnet. 

Läs tidigare artiklar om nyckelbiotoper:

Skogsstyrelsen har dolt över 9000 nyckelbiotoper

Risk för ökad avverkning när Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper